Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/290

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Allmänt analog till huahdllnings- aällakapen. 32 Nr 12. Lördagen den 24 februari. Anslag till fáravelns befrämjande. (For-ts.) möter, med frångående härutinnan av förra årets riksdagsbeslut, ville vara vänliga att bifalla den av min länskamrat herr Bodin, andre vice talmannen och mig i ämnet väckta motionen. -Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjordes enligt därunderförekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vad utskottet i den under behandling varande punkten hemställt samt vidare därpå att kammaren skulle bifalla utskottets hemställan med den ändring, som föranleddes av bifall till de i ämnet väckta motionerna; och förklarades den förra propositionen, vilkenförnyades vara med övervägande ja besvarad. Punkten 21. Lades till handlingarna. Punkterna 22-24. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 25. Kungl. Maj :t hade föreslagit riksdagen att för budgetåret 1934/1935 uppföra ordinarie anslaget »Allmänt anslag till hushållningssällskapen» medoförändrat belopp av 2,600,000 kronor, att fördelas mellan hushållningssällskapen ienlighet med av departementschefen i statsrådsprotokollet tillstyrkt förslag. - l detta sammanhang hade utskottet till behandling förehaft följande inom riksdagen väckta, till utskottet hänvisade motioner, nämligen: 1) l: 167 av herr Gabrielsson m. fl., likalydande med li: 318 av herr 'von Seth m. fl., vari hemställts att riksdagen måtte besluta att såsom »Allmänt anslag till hushållningssällskapen» för budgetåret 1934/1935 i stället föräskade 2,600,000 kronor anvisa ett belopp av 3,000,000 kronor; 2) 1: 164 av herr Johansson, Johan, likalydande med li: 343 av herrRyberg m. fl., vari hemställts, att riksdagen måtte besluta, att såsom villkor för hushållningssällskaps åtnjutande av statsbidrag från och med den 1 juli 1934 från »Allmänt anslag till hushållningssällskapen» skulle föreskrivas, attresekostnads- och traktamentsersättning icke finge utgå efter förmånligaregrunder till hushållningssällskapens befattningshavare än till statensbefattningshavare i samma tjänsteställning och med motsvarandetjänstgöringsförhållanden; 3) l: 165 av herr Roos, vari hemställts, att riksdagen ville i skrivelse till Konungen anhålla om utredning om lämplig fördelning av allmänna anslaget till hushällningssällskapen samt, sedan dylik utredning ägt rum, omframläggande för riksdagen av förslag till ny förordning härom att träda i stället för kungl. förordningen den 18 mars 1927; 4) l: 166 av herr Bodin, Gunnar, likalydande med li: 325 av herr Gardell i Gahns m. fl., vari hemställts, att riksdagen ville hos Kungl. Maj :t begärautredning och förslag till ändring av de i förordningen den 18 mars 1927bestämda grunderna angående fördelningen av allmänt anslag tillhushållningssällskapen, att riksdagen ville besluta, att den fördelning av anslaget för entioårsperiod, som enligt förordningen skulle göras år 1934, skulle avse endast tiden till dess riksdagen bleve itillfälle att pröva dylikt förslag, samt attriksdagen ville bestämma, att det grundbelopp, som enligt berörda förordning skulle tillföras varje hushållningssällskap, skulle tillsvidare utgöra 20,000 kronor;