Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/296

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


88 Nr 12. Lördagen den 24 februari. 'lillmänt anslag till hushållningssällskapen. (Forts.) samhet bland de här avsedda folkgrupperna, men de sällskap, som ha stora städer och en talrik industribefolkning inom sina områden, tillföras genom denna beräkningsgrund avsevärda belopp till förfång för län, där jordbruket är den dominerande näringen. För mera vittgående ändringar i grunderna för anslagets fördelning torde möjligen erfordras närmare utredning genom Kungl. Maj :ts försorg. En något rättvisare fördelning skulle dock kunna vinnas, om grundbeloppet, som nuutgår med 10,000 kronor till varje hushållningssällskap, höjdes till 20,000kronor, vilket jag föreslagit i min motion, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall. Herr Gabrielsson: Jag ber att få yrka bifall till utskottets hemställan. Detta grundbelopp blev ju beslutat, när hushållningssällskapen antogo sina nya stadgar för icke så många år sedan. Man hade då kommit till denbestämda uppfattningen, att det behövdes ett visst grundbelopp, men icke att man skulle öka det till det dubbla, som nu föreslås från Gotland. Om man tänker sig, att det skall ökas till 20,000 kronor, får man komma ihåg, att hela Gotlands län icke är större än ett par socknar i Norrland. Om man ger ett så stort grundbelopp till ett så litet län, är det klart, att då förryckes hela tilldelningen i övrigt, och jag tror, att detta grundbelopp på 10,000 kronor i förhållande till folkmängden är det mest lämpliga. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, yttrade herr förste vice talmannen, som för en stund övertagit ledningen av kammarens förhandlingar, att i avseende på den nu ifrågavarande punkten förekommit följandeyrkanden: 1:o) att vad utskottet hemställt skulle bifallas; 2:o) att det förslag skulle antagas, som innefattades i den av herr J ohanssoni Uppmälby m. fl. vidpunkten avgivna reservationen; samt 3:o) att kammaren skulle bifalla motionen l: 166. Herr förste vice talmannen anförde vidare, att med anledning av vad sålunda yrkats propositioner komme att framställas särskilt beträffande varje moment av utskottets hemställan. Sedermera gjorde herr förste vice talmannen beträffande de i fråga om mom. 1 framställda yrkandena propositioner, först på bifall till vad utskottet i nämnda moment hemställt samt vidare på antagande av det förslag, sominnefattades i motsvarande del av herr Johanssons i Uppmälby m. fl. reservation; och förklarade herr förste vice talmannen, efter att hava upprepatpropositionen på bifall till utskottets hemställan, sig anse denna proposition vara med övervägande ja besvarad. Herr Eriksson, Carl, begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes en omröstningsproposition avföljande lydelse: Den, som bifaller vad jordbruksutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 2punkten 25 mom. 1, röstar Ja; Den, det ej vill, röstar Nej; Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i motsvarande del av den av herr Johansson i Uppmälby m. fl. vid punkten avgivna reservationen. _ Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen anyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskildaupp