Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/297

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 24 februari. Nr 12. 39 _ líllmänt anslag till hushållningssällskapen. (F orts.) maningar av herr förste vice talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositio- nen, re_st_e sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade förjapropositionen. På därefter gjord proposition bifölls vad utskottet i mom. 2 hemställt. Sedermera gjordes enligt de yrkanden, som framställts rörande mom. 3,propositioner, först på bifall till utskottets hemställan samt vidare på bifall till motionen l: 166; och förklarades den förra propositionen, vilken förnyades,vara med övervägande ja besvarad. Slutligen bifölls på gjord proposition utskottets hemställan i mom. 4. Punkterna 26'-38. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 3.9. Aneby till svenska betes Kungl. Maj :t hade föreslagit riksdagen att för uppehållande av svenska betes- och vallföreningens verksamhet anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra anslag av 73,500 kronor. 1 två inom riksdagen väckta, till utskottet hänvisade likalydande motioner, nämligen l: 173 av herr Gabrielsson m. fl. och li: 312 av herr Hagman m. fl., hade hemställts, att riksdagen på extra stat under nionde huvudtiteln villebevilja det av lantbruksstyrelsen för budgetåret '1933/ 1934 tillstyrkta anslaget av 80,200 kronor för upprätthållandet av svenska betes- och vallföreningensverksamlöeícš, innebärande detta en ökning i jämförelse med löpande budgetår av 6,70 ronor. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten på anförda skäl hemställt, att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarande framställning samt motionerna l: 173 och 11: 312 för uppehållande av svenska betes- ochvallföreningens verksamhet anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra anslag av 80,200 kronor. . Enligt en vid punkten avgiven reservation hade herrar Johansson iUppmälby, Carl Eriksson, Granath, Dalberg, Olsson i Rödningsberg, Andersson iLöbbo och Andersson i Timgelsta ansett, att utskottets utlåtande bort hava denlydelse, reservationen visade, och avslutas med en hemställan, att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarande framställning samt med avslag åmotionerna l: 173 och li: 312 för uppehållande av svenska betes- ochvallföreniníens verksamhet anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra anslag av 73,500 onor. Herr Nilsson, August: Herr talman! l denna punkt harutskottsmajoriteten utöver det av Kungl. Maj :t föreslagna anslagsbeloppet tillstyrkt enökning av 6,700 kronor. Detta belopp är visserligen i och för sig inte så stort, men jag för min del och de reservanter, som förefinnas under denna punkt - och väl åtskilliga andra med oss, tänker jag _ äro av den meningen, att vi inte vilja på någon punkt gå utöver vad Kungl. Maj :t har äskat utan vilja hålla budgeten och vår huvudtitel inom den angivna gränsen. Vidare finna vi, att de motiv, som ha anförts- för denna ökning, äro mycket underhaltiga eller i varje fall sådana, att de icke borde förleda kammaren till att bifalla förslaget omökochvall- föreningen.