Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 28 februari. Nr 13. 19 nr 191, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 4 och 7 §§tulltaxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr 316). Vid förnyad föredragning av bevillningsutskottets memorial nr 6, angående särskild ersättning åt sekreteraren hos bevillningsutskottet, bifölls vadutskottet i detta memorial hemställt. Föredrogos ånyo första lagutskottets utlåtanden: nr 20, i anledning av väckta motioner om ändrade bestämmelser rörande jämkning i avtal om underhållsbidrag till frånskild make; och nr 21, i anledning av väckt motion angående viss ändring i § 13ordningsstadgan för rikets städer. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogs ånyo första lagutskottets utlåtande nr 22, i anledning av väckta Om skämta motioner om skärpta bestämmelser rörande anordnandet av offentliga dans- beßlåmmdßff tillställningar. ag' °-J ,;"¿'É;¿9_" l två likalydande motioner, nr 200 i första kammaren av herr John Björck?fw?fm. fl. och nr 234 i andra kammaren av herr Åqvist m. fl., vilka motionerhänvisats till lagutskott och behandlats av första lagutskottet, hade hemställts, att riksdagen ville i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla om utredning ochförslag dels till sådan ändring av eller tillägg till § 13 i ordningsstadgan förrikets städer den 24 mars 1868, att offentliga danstillställningar ej tillätes efter klockan 12 midnatt, dels ock till sådan ändring av eller sådant tillägg till 55 § andra stycket i kungl. förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker, att dispens från i denna paragraf meddelade bestämmelser ej finge tillåtas i den utsträckning som nu skedde. Utskottet hade i det nu föredragna utlåtandet på anförda skäl hemställt, att förevarande motioner icke måtte till någon riksdagens åtgärd föranleda. Herr Björck, John: Herr talman! Såsom en av motionärerna i denna fråga vill jag uttala min tillfredsställelse över flera av första lagutskottetsuttalanden, som jag är fullt enig med lagutskottet om. Utskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka motionerna men gör dock i sin motivering vissauttalanden, som visa, att utskottet medger, att det inte är så väl ställt somönskvärt vore, när det gäller det offentliga nöjeslivet. Utskottet säger blandannat: »l betraktande av de synnerligen växlande förhållandena inom olika delar av landet är det emellertid tydligt, att tillämpningen av dessa bestäm- ' melser understundom måste vara förenad med betydande svårigheter.Härtill kommer att frågan om nöjeslivets reglering i och för sig är av mycket ömtålig beskaffenhet.>> Utskottet säger vidare: »Med hänsyn till det sagda är det icke ägnat att förvåna, att syftet med bestämmelserna icke alltidvunnits i sådan grad som varit önskvärd.» ' Utskottet medgiver således, att nöjeslivet antagit former, som äro mindre önskvärda, att tillämpningen av gällande bestämmelser är förenad medbetydande svårigheter och att syftet med dessa bestämmelser inte alltid vunnits så, som varit önskvärt. Jag tillåter mig att påpeka, att när utskottet har sagt detta, borde utskottet för att vara konsekvent också medgivit, vad vi' säga i slutet av motiveringen till vår motion: »De lagar och förordningar som beröra hit hörande spörsmål äro efter allt att döma i behov av vissa