Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/334

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


22 Nr 13. Onsdagen den 28 februari. Om skärpta bestämmelser ang. offentliga daøzstíllställníngar. (Fo1'ts.) sättas vara mest benägen för så obunden frihet som möjligt, numera börjar att i större omfattning än förr intressera sig för strängare självdisciplin. Det vore ganska tidsenligt, om man uppmuntrade detta glädjande livstecken och intresserade sig litet mer än som hittills varit fallet för åtgärder i denriktning, som här föreslås av motionären. Det är sannerligen ingen överdriven stränghet han påyrkar. Som ett uttryck av sympati för tanken ber jag att få instämma i hans yrkande om bifall till motionen. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjordes i enlighet med deyrkanden, som därunder framkommit, propositioner, först på bifall till vadutskottet i det under behandling varande utlåtandet hemställt samt vidare på bifall till de i ämnet väckta motionerna; och förklarades den förrapropositionen, vilken förnyades, vara med övervägande ja besvarad. Vid förnyad föredragning av jordbruksutskottets utlåtande nr 23, ianledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godtagande av ackord i vissa fall å kronans fordringar för försålda kronoegendomar m. m., bifölls vadutskottet i detta utlåtande hemställt. Herr statsrådet Ekman avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 148, angående domänverkets organisation; nr 163, angående anslag till vissa åtgärder på skogshushållningens område m. m.; nr 173, angående anslag för lån åt vissa fiskareföreningar m. m. ; nr 174, med förslag till förordning angående grunder för förvaltningen av viss kronoegendom; , nr 175, angående anslag för byggnadsarbeten vid Alnarps lantbruks-,mejeri- och trädgårdsinstítut; nr 176, angående anslag till underhålls- och driftkostnader förundersöknings- och bevakningsfartyg för havsfiskets behov; samt nr 17-8, angående nedsättning i vissa fall av arrendet för kronoegendom m. m. Herr statsrådet Möller avlämnade Kungl. Maj :ts proposition nr 150, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § bokföringslagen den 31 maj 1929 nr 117 . Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 148, 150, 151, 157, 160-168, 171-179, 182-187, 191, 193 och 194 blevo desamma på begäran bordlagda. Herr Löfvander avlämnade en av honom m. fl. undertecknad motion, nr 307, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag angåendeändrad lydelse av 1 § lagen den 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd. Motionen blev på begäran bordlagd.