Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/335

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 28 februari. Nr 13. 23 Anmäldes och godkändes första lagutskottets förslag till riksdagensskrivelse, nr 54, till Konungen i* anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av konvention för skydd av den industriella, äganderätten samt antagande av förslag till lag om ändring i 7, ll, 15 och 16 §§ förordningen den 16 maj 1884 angående patent m. m. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 58, i anledning av vissa av Kungl. Maj :t i statsverkspropositionen under nionde huvudtiteln gjorda framställningar; nr 59, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning angående åtgärder mot smittsamma sjukdomar hos bin; nr 60, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av avtal rörande försäljning av vissa Djäknehytterotarnas skifteslag tillhöriga samfällda områden i Avesta stad i vad angår vissa allmänna hemman; nr 61, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående uppskov i vissa fall med erläggande av annuiteter å lån från odlingslånefonden och statens avdikningslånefond; nr 62, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anordnande av två. bostadslägenheter vid veterinärhögskolan; nr 63, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avyttring avstatens järnvägar tillhöriga andelar i samfälligheter till Kingstads m. fl. byars skifteslag i Söderala socken; nr 64, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar; samt nr 65, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående nedsättning av arrendet för arrendelotten Brostugan å kronoparken Klövdala i Kalmar län. Anmäldes bevillningsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 67, till Konungen i anledning av. Kungl. Maj :ts proposition nr 90 med förslag till vissa tillägg till gällande tulltaxa. Skrivelseförslaget godkändes under förutsättning att utskottets hemställan i betänkande nr 5 bifölles även av andra kammaren. Anmäldes och bordlades konstitutionsutskottets utlåtande nr 6, i anledning av väckta motionerangående sådan grundlagsändring, att viss eller vissa ämbetsmän icke må vara valbara till riksdagen; statsutskottets utlåtanden nr 32, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen underUtgifter för kapitalökning gjorda framställning angående uppförande ochinredning av byggnad för de patologiska och hygienisk-bakteriologiskainstitutionerna vid universitetet i Uppsala; samt nr 33, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ersättning till styckjunkaren . Ohlsson för visst av honom till kronan inbetalt belopp; ävensom jordbruksutskottets utlåtande nr 33, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition angående upplåtelse av visst område å Djurgården till Stockholms stad.