Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/336

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


24 Nr 13. Fredagen den 2 mars. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 12.50 på dagen. In fidem G. H. Berggren. Fredagen den 2 mars. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Schlyter avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 153, angående anslag till uppförande av verkstadsbyggnader vidcentralfängelserna i Malmö och å Härlanda; nr 180, angående statsverkets övertagande av staden Kungsbackasförpliktelser beträffande två icke lagfarna rådmän, vilka vid rådhusrättens i staden upphörande komma att indragas; nr 181, med förslag till vapenkungörelse; . nr 188, med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 13 § strafflagen; _nr 189, med förslag till ändrad lydelse av § 3 13:otryckfrihetsförordningen; nr 190, angående förstärkning av andra huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga; nr 192, angående tillfällig löneförbättring under budgetåret 1934/1935 för viss personal inom den civila statsförvaltningen; nr 195, angående försäljning av ett kronan tillhörigt markområde åSöderåsen vid Ljungbyhed; nr 196, angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv; nr 197, angående efterskänkande av viss del av kronan tillfället danaarv efter Annika Hansson, född Christoffersdotter; V nr 198, angående överförande från Aktiebolaget Kreditkassan av år 1922 till riksgäldskontoret av belåningar av vissa engagemang; nr 200, med förslag till förordning om särskild skatt å förmögenhet, m. m.; nr 201, angående överlåtelse å Mölltorps församling, Skaraborgs län, av ett kronan tillhörigt markområde; nr 202, angående beredande av ytterligare kompensation till Vaxholms stad i anledning av 1925 års försvarsbeslut; nr 203, angående inrättande av ett centralorgan förcivilanställningsverksamheten vid försvarsväsendet m. m.; och nr 204, angående beredande av möjlighet för visst manskap vidförsvarsväsendet att kvarstå i tjänst utöver den kontrakterade anställningstiden. Justerades protokollen för den 23, 24 och 27 nästlidne februari. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 55, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna för