Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/337

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fredagen den 2 mars. Nr 13. 25 kapitalökning i avseende å. postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk; nr 56, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående befrielse för förste reparatören E. Hägglund från skyldighet att till statens järnvägar återgälda vissa ersättningsbelopp; nr 57, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förstärkning av sjätte huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga; samt nr 68, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen under tionde huvudtiteln gjorda framställningar angående anslag till lots- ochfyrinrättningen samt säkerhetsanstalter för sjöfarten. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagensskrivelse, nr 66, till Konungen i anledning av Kungl. Maj :ts propositionangående godtagande av ackord i vissa fall å kronans fordringar för försålda kronoegendomar m. m. Anmäldes och godkändes första lagutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 69, i anledning av väckta motioner om ändrade bestämmelser rörande jämkning i avtal om underhållsbidrag till frånskild make; och nr 70, i anledning av väckt motion angående viss ändring i § 13ordningsstadgan för rikets städer. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 148, angående domänverkets organisation. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 150, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 §bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117). Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 151, angående ändrad lydelse av 5 § 2 mom. avlöningsreglementet den 11 maj 1928 (nr 128) för fast anställt manskap vid försvarsväsendet; och nr 157, angående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts proposition nr 160, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 9 december 1910 (nr 141, sid. 27) om reglering av prästerskapets avlöning samt om tillägg till samma lag m. m., hänvisades propositionen, såvitt angick minskning av det ordinarie förslagsanslaget till ersättning för prästerskapets tionde, till statsutskottet och i övrigt till behandling av lagutskott. Föredrogs och hänvisades till_bevillningsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 161, angående vissa ändringar i bestämmelserna om stämpelavgift för spelkort. ___ _ Första kammarens protokoll 1984. Nr 13. 3