Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/342

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ang.fórtroende- dmbeßmåns oalbarllet till riksdagen. 2 Nr 14. Lördagen den 3 mars. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 1916, angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv; oc nr 197, angående efterskänkande av viss del av kronan tillfallet danaarv efter Annika Hansson, född Christoffersdotter. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 198, angående överförande från Aktiebolaget Kreditkassan av år 1922 till riksgäldskontoret av belåningar av vissa engagemang. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 200, med förslag till förordning om särskild skatt å förmögenhet, m. m. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 201, angående överlåtelse å Mölltorps församling, Skaraborgs län, av ett kronan tillhörigt markområde; nr 202, angående beredande av ytterligare kompensation till Vaxholms stad i anledning av 1925 års försvarsbeslut; nr 203, angående inrättande av ett centralorgan förcivilanställningsverksamheten vid försvarsväsendet m. m.; samt nr 204, angående beredande av möjlighet för visst manskap vidförsvarsväsendet att kvarstå i tjänst utöver den kontrakterade anställningstiden. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran förstalagutskottets utlåtanden nr 23 och 24, andra lagutskottets utlåtande nr 9 samt jordbruksutskottets utlåtanden nr 24-30. Föredrogos jordbruksutskottets memorial: nr 31, angående kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om anslaget tillbefrämjande i allmänhet av nötboskapsaveln; och nr 32, angående kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om det under titelallmänt anslag till hushållningssällskapen uppförda ordinarie anslaget. De i dessa memorial föreslagna voteringspropositionerna godkändes. Föredrogs ånyo konstitutionsutskottets utlåtande nr 6, i anledning avväckta motioner angående sådan grundlagsändring, att viss eller vissa ämbetsmän icke må vara valbara till riksdagen. Konstitutionsutskottet hade till behandling i ett sammanhang förehaft de inom andra kammaren väckta, till utskottet hänvisade motionerna nr 149 av herr Bengtsson i Kullen och nr 155 av herr Westman m. fl. l motionen li: 149 hade hemställts, att riksdagen måtte hos Kungl. Maj :t anhålla om utredning och förslag till sådan ändring i grundlagen, attlandshövdingar icke skulle vara valbara till riksdagen. l motionen li: '155 hade hemställts, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Majzt måtte anhålla om verkställande av utredning och framläggande av förslag. vartill denna utredning kunde föranleda, av frågan om sådan förändring av