Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/357

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 3 mars. Nr 14. 17 Herr statsrådet Leo avläinnade Kungl. Maj :ts propositioner: o nr 206, angaende forsalgning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sadana egendomar; samt nr 207, angaende anslag till avlöningsstat för rikets allmänna kartverk. Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: __ nr 32; 1 a_nle_dning_ av Kungl. Maj :_ts i statsverkspropositionen under Utgifter for kapitalokning g_1orda_fram*stäl1nin_g angående uppförande och inredning av byggnad för de patologiska och hygienisk-bakteriologiska institutionerna vid universitetet i Uppsala; samt nr 33, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ersättning till styckjunkaren J. Ohlsson för visst av honom till kronan inbetalt belopp. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. _Vid förnyad föredragning av_ jordbruksutskottets utlåtande nr 33, ianledning av Kungl. Magzts proposition angående upplåtelse av visst område å Dgililrgarden till Stockholms stad, bifölls vad utskottet i detta utlåtandehemstä t. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 206 och 207 blevo desamma på begäran bordlagda. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 71, till Konungen i anledning av vissa utav Kungl. Maj :t istatsverkspropositionen under fjärde huvudtiteln gjorda framställningar. Anmäldes och bordlades konstitutionsutskottets utlåtanden : nr 7, i anledning av väckt motion om upphävande av justitiekanslernsegenskap att vara förtroendeämbetsman; och nr 8, i anledning av väckta motioner om utredning och förslag i fråga om kommunal fondbildning; statsutskottets utlåtanden: nr 7, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet; nr 34, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avskrivning av viss fordran hos förre konsuln i New York K. Woxen; nr 35, i anledning av Kungl-_ Maj :ts proposition angående tilläggande av högre lön åt underofficeren å övergångsstat J. G. Andersson; och nr 36, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ändring av tiden för avskrivning av prästerskapets till statsverket indragna tionde från vissa församlingar i Kopparbergs län; bevillningsutskottets betänkande nr 7, i anledning av Kun l. Maj :tsproposition angående godkännande av ett mellan Sverige och åsterrike slutet handels- och sjöfartsavtal; samt första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande nr 2, i anledning av väckt motion om ändrade bestämmelser rörande tillsättning av extra. ordinarie lärare vid folkskolor m. m. Första kammarens protokoll 1984. Nr 14. 2