Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/392

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


10 Nr 16. Lördagen den 10 mars. Om obligatoriskt fullmäktiges;/ste-m i alla kommuner. (Forts.) skola överflyttas från den kyrkliga till den borgerliga kommunen. Det kan ju hända, att det berodde på en felsägning av herr Sandegård, men det är väl så, att när en kommun infört kommunalfullmäktige, oavsett invånarantalet, skall skolväsendet övergå från den kyrkliga till den borgerliga kommunen. Om en kommun sedan beslutar att återgå till stämmorepresentation, skall ju skolväsendet återföras igen till den kyrkliga kommunen, och det är ettförfarande, som jag tror varken kan vara praktiskt och lämpligt eller förskolväsendet gagneligt. Jag anhåller därför att få ansluta mig till denreservation, som fogats till utskottsutlåtandet av herr Reuterskiöld. Enligt hans förslag skulle det ju bli, som också reservanten framhållit, en stabilisering av det representativa systemet. Men jag vill säga, att jag kan ej ansluta mig till den tanken, att alla kommuner, oavsett folkmängden, skulle bliobligatoriskt skyldiga att införa fullmäktigesystemet. På den grunden ber jag, herr talman, att få ansluta mig till herrReuterskiölds yrkande. Herr Björkman: Blott några ord i anledning av herr Löfgrens yttrande. Herr Löfgren sade, att han icke kunde av vad jag sade om min lilla kommun -- förlåt, att jag kallar den så - överbevisas om att det icke borde bli en lagstiftning om införande av det representativa systemet i alla kommuner. Jag vill bara fråga., om denna lilla kommun med 114 invånare, ifall det bleve en kommunalfullmäktigeinstitution, skulle kunna skaffa- fram femton personer, som vore lämpliga att sitta som kommunalfullmäktige. Jag tror ej, att de gärna skulle vilja ordna det så, utan de försöka nog fortfarande att påinbjudan av stämmoordföranden gå till hans bostad och ordna angelägenheterna i sin lilla kommun. Konstitutionsutskottet har tillfullo beaktat värdet och vikten av det representativa systemets alla fördelar, men det har föredragit den vägen, att vederbörande i kommunerna själva få taga frågan i sin hand i fullt medvetande även om vad det betyder, när skolväsendet övergår från den kyrkliga till den borgerliga kommunen. Sedan vill jag i anledning av några yttranden, som här fälldes till förmån för herr Reuterskiölds reservation, gent emot herr Reuterskiölds yttrande, att två fall dock äro nog, och med anledning av vad herr Löfvander sade, att det verkade irriterande, att man ej skulle kunna ha säkerhet för beståndet av det representativa systemet, dock säga, att det är mycket farligare, att vi irritera den kommunala lagstiftningen med små ändringar, innan ett allmänt behov därav gjort sig gällande. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjordes enligt därunderförekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vad utskotteti det nuifrågavarande utlåtandet hemställt samt vidare på antagande av det förslag, som innefattades i den av herr Reuterskiöld vid utlåtandet avgivna reservationen; och förklarades den förra propositionen, vilken förnyades, vara medövervägande ja besvarad. Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: nr 38, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående skyldighet för lärare att i vissa fall underkasta sig läkarundersökning m. m. ; och nr 39, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående rätt förexpeditionsvakten J. O. Gustafsson att för uppflyttning i löneklass tillgodoräkna viss tjänstgöring. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.