Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/393

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 10 mars. Nr 16. 11 Herr statsrådet Vermerström avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 21_9, med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker; samt _ _ _nr 224, med förslag till förordning angående upphörande av särskildaavgifter och tjänstbarheter till städer för vissa staten tillhöriga fastigheter. Vid förnyad föredragning av första lagutskottets utlåtande nr 25, ianledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 6 kap. 2 och 3 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissainteriiationella rättsförhâllanden rörande äktenskap och förmynderskap, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Föredrogs ånyo första lagutskottets utlåtande nr 26, i anledning av väckta Om straff for motioner om införande av straffpåföljd för spridande av kännedom om straffad lgïfïda?de *W persons sonade brott. ___:faffa¿ pg" s sonade _ Första lagutskottet hade till behandling förehaft de inom riksdagen väckta, till lagutskott hänvisade motionerna nr 159 och 160 i första kammaren av herr Elof Andersson m. fl. samt motionerna nr 294 och 295 i andra kammaren av herr Erlander m. fl. l motionerna nr 159 i första kammaren och nr 294 i andra kammaren, vilka voro likalydande, hade yrkats, att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Konungen hemställa om utredning om sådan ändring av 16 kap. strafflagen, att straff skulle inträda dels om någon i skymflig avsikt tillvitade annan brott, därför han redan straff undergått, och dels om tillvitande för brott skedde 10 år efter det att straffet undergåtts. l de två övriga motionerna, vilka ävenledes voro sinsemellan likalydande, hade yrkats, att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Konungenhemställa om utredning om sådan ändring av tryckfrihetsförordningen, sompåkallades av de föreslagna ändringarna av 16 kap. strafflagen. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtaiidet av angivna orsakerhemställt, att förevarande motioner icke måtte till någon riksdagens åtgärdföranleda-. Herr Löfvander: Då jag är en av motionärerna i denna fråga, skall jag be att få yttra några ord. l den motion, som här behandlas, yrkas, attriksdagen måtte besluta att i skrivelse till Konungen hemställa om utredning om sådan ändring av 16 kap. strafflagen, att straff inträder, dels om någon i skymflig avsikt tillvitar annan brott, därför han redan straff undergått, och dels om tillvitande för brott sker 10 år efter det att straffet undergåtts. Vi ha härmed åsyftat, att man ej skulle onödigtvis straffa en person, som har begått brott och sonat sitt brott, utan att han skulle få leva sitt liv i frid och ro i framtiden. J ag vill uttala min tillfredsställelse med det intresse, utskottet visat denna fråga, och särskilt vill jag uttala min tacksamhet för de sista orden i utskottets utlåtande, där det säges: »Det är känt, att vederbörande departementschef har för avsikt att utan dröjsmål söka efter handåstadkomma en omfattande revision av strafflagen. Därvid kommer uppenbarligen även lagstiftningen om ärekränkning att underkastas erforderliggranskning.» -907! brott