Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/394

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


12 Nr 16. Lördagen den 10 mars. Onéfstraf§ för spridande av kännedom om straffad persons sonade brott. orts. J ag vill i detta uttalande se, att man kan ha förhoppning om att de påtalade orättvisorna bli beaktade. Jag har intet yrkande. Efter härmed slutad överläggning bifölls vad utskottet i det underbehandling varande utlåtandet hemställt. Föredrogos ånyo första lagutskottets utlåtanden: nr 27, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalken; samt nr 28, i anledning av väckta motioner om utredning rörande lämpligaste sättet för fastställande av ersättning för jordlösen med mera i samband med anläggande av vägar. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Herr statsrådet Leo avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 209, angående ytterligare utvidgning av ångkraftstationen i Västerås; och nr 211, angående reglering av Norra Östergötlands järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten m. m. Föredrogos ånyo jordbruksutskottets utlåtanden: nr 34, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.; nr 35, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av en tidigare såsom jägmästarebostad disponerad lägenhet i Malå socken avVästerbottens län; " nr 36, i anledning av väckt motion angående bestämmelser om obligatorisk effektiv värmebehandling av konsumtionsmjölk; nr 37, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående inlösen av vissa arrenderätter till laxfisken i Mörrumsån; samt nr 38, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogos och bordlades på begäran Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 209, 211, 214, 218, 219, 224, 228 och 231. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 312, av fröken Hesselgren, i anledning av Kungl. Maj :ts propositionangående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet; nr 313, av herr Lindström, i anledning av Kungl. Maj :ts propositionangående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet; nr 314, av herr Pauli, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angåendeomorganisation av gymnastiska centralinstitutet; samt nr 315, av herr Sjödahl. m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående rasbiologiska institutets organisation m. m.