Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/395

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 10 mars. Nr 16. 13 Anmäldes och bordlades statsutskottets utlåtanden: nr 11, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens elfte huvudtitel, i vad angår anslaget till allmännaindragningsstaten; nr 40, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående läroverksadjunkten E. B. Wendins tjänstårsberäkning; nr 41, i anledning av Kungl. Maj :ts under tredje huvudtiteln istatsverkspropositionen gjorda framställning om anslag till upplysningsarbete förfreden jämte i ämnet väckta motioner; samt nr 42, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av Nya svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergens egendom å Spetsbergen jämte en i ämnet väckt motion; bankoutskottets utlåtanden och memorial: nr 12, i anledning av framställningar angående pensioner och understöd åt vissa i statens tjänst anställda eller förut anställda personer; nr 13, i anledning av väckta motioner om pensioner, att utgå av riksban-l kens medel; nr 14, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen gjordaframställning angående tillfälliga lönetillägg åt vissa vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare, i vad angår flottans pensionskassa; samt nr 15, angående avskrivning av osäkra fordringar vid riksbankensavdelningskontor i Göteborg och Malmö; ävensom andra lagutskottets utlåtande nr 13, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus, ävensom i anledning därav väckta motioner. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 3.01 e. m. ' In fidem G. H. Berggren.