Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/396

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


14 Nr 16. Måndagen den 12 mars. Måndagen den 12 mars. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Vemzerström avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 216, med förslag till ändrad lydelse av § 24 riksdagsordningen samt till lag om ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen; nr 229, angående befrielse för f. d. byråchefen J. Döss och f. d. kamreraren G. E. Heimer från viss betalningsskyldighet; nr 237, med förslag till visst tillägg till gällande tulltaxa; nr 239, angående visst markbyte mellan kronan och Östersunds stad; nr 240, med förslag till sjöarbetstidslag; h nr 2514, angående befrielse för A. V. Johansson från vissbetalningsskyldiget; oc nr 255, angående vissa avlöningsstater under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1934/1935 m. m. Herr statsrådet Leo avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 220, angående uppställningen av riksstatens utgiftssida m. m.; nr 221, angående rätt för folkskollärarinnan Sigrid Vilhelmina Fahlén till viss tjänstârsberäkning för pension; nr 222, angående rätt till tjänstepension för tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen, och för arbetare i statens tjänst; nr 223, med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 11oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension; nr 225, om vissa ändringar i den vid lagen den 4 juni 1920 (nr 254)angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket,telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk fogadeäldersförteckningen; nr 226, angående vissa bestämmelser i fråga om rätt till pension föröverdirektören och chefen för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen; nr 227, angående vissa ändringar i gällande bestämmelser i fråga om rätt till pension för ordinarie tjänstemän vid domänverket; nr 230, med förslag till tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1933/1934; nr 232, med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 11 juni 1926 angående tillverkning och beskattning av brännvin, m. m.; nr 233, angående pension åt överassistenten ä övergångsstat vidcentralanstalten för försöksväsendet pä jordbruksomrädet E. l. Haglund; nr 238, med förslag till lag om rätt för Konungen att medgiva undantag från vissa stadganden angående bankbolags inlåning; nr 241, med förslag till lag om ändring i vissa delar avkommunalskattelagen den 28 september 1928, m. m.; nr 242, med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.; nr 243, med förslag till vissa ändringar i och tillägg till gällande tulltaxa;