Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/397

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Måndagen den 12 mars. Nr 16, 15 nr 244, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 31 januari 1932 (nr 17) om accis å silke; nr 245, angaende pension åt vissa 1 statens tjänst anställda personer, att utga fran anslag under elfte huvudtiteln; nr 246, angående vissa pensioner, att utgå av affärsdrivande verks medel' nr 247, angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer; nr 248, angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänstanställda personer; nr 249, angående åtgärd för bevarande av förre lokomotivmästaren A.Larssons delaktighet i enskilda järnvägarnas pensionskassa; nr 250, angående förbättrade pensionsförmåner för vissa förutvarandeanställningshavare vid Hässleholm-Markaryds och Markaryd_Veingejärnvagar; nr 251, med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 6 §förordningen den 26 juni 1931 (nr 281) om moderskapsunderstöd; och nr 252, med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 381) om arvsskatt och skatt för gåva. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 209, angående ytterligare utvidgning av ångkraftstationen i Västerås; och nr 211, angående reglering av Norra Östergötlands järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten m. m. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 214, med förslag till lag om ändrad lydelse av § 43 mom. 1värnpliktslagen den 12 juni 1925 (nr 337). N *Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :t_s proposition nr 218, angående ersättning till Carl Otto Andreasson i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 219, med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker; samt nr 224, med förslag till förordning angående upphörande av särskildaavgifter och tjänstbarheter till städer för vissa staten tillhöriga fastigheter. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 228, angående uppskov med amorteringar å lån från fiskenlånefonden. 8 Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 231, med förslag till förordning angående vadhållning i samband med tävlingar.