Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/400

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 92, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anslag försärskild kolonisationsverksamhet inom Norrbottens län; nr 93, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ytterligarestatsbidrag för undersökning rörande reglering av Lyckebyån; nr 94, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ytterligarestatsunderstöd till Mosjöbottnens torrläggningsföretag i Örebro län; nr 95, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond; nr 96, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.; nr 97, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av en tidigare såsom jägmästarebostad disponerad lägenhet i Malå socken avVästerbottens län; , nr 98, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående inlösen av vissa arrenderätter till laxfisken i Mörrumsån; samt nr 99, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 216, med förslag till ändrad lydelse av § 24 riksdagsordningen samt till lag om ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet _Kungl. Maj :ts proposition nr 220, angående uppställningen av riksstatens utgiftssida m. m. F öredrogos och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 221, angående rätt för folkskollärarinnan Sigrid Vilhelmina Fahlén till viss tjänstårsberäkning för pension; nr 222, angående rätt till tjänstepension för tjänstemän, tillhörande dencivila statsförvaltningen, och för arbetare i statens tjänst; nr 223, med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension; nr 225, om vissa ändringar i den vid lagen den 4 juni 1920 (nr 254)angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket,telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk fogadeåldersförteckningen; nr 226, angående vissa bestämmelser i fråga om rätt till pension föröverdirektören och chefen för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen; samt nr 227, angående vissa ändringar i gällande bestämmelser i fråga om rätt till pension för ordinarie tjänstemän vid domänverket. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 229, angående befrielse för f. d. byråchefen J. Döss och f. d. kamreraren G. E. Heimer från viss betalningsskyldighet. Föredrogs Kungl. Maj :ts proposition nr 230, med förslag till tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1933/1934.