Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/402

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ang.kommwnallagar- nasbestämmelser om kvalificerad majoritet. 4 Nl' 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 251, med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 6 § förordningen den 26 juni 1931 (nr 281) om moderskapsunderstöd. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 252, med förslag till förordning om ändring_ i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 381) om arvsskatt och skatt för gåva. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 254, angående befrielse för A. V. Johansson från vissbetalningsskyldighet; samt nr 255, angående vissa avlöningsstater under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1934/1935 m. m. , Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 316, av herrar Linder och Sandegård, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition angående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet; och nr 317, av herr Andersson, Nils, m. fl., i anledning av Kungl. Maj :tsproposition angående elektrifiering av banorna Laxå-_Charlottenberg, Södertälje södra_Eskilstuna med bilinjer och Uppsala-Gävle. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet den av herr Norman m. fl. väckta motionen, nr 318, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående tilläggspension åt f. d. rektorn vid Skaraborgs läns landstingssmåskoleseminarium i Skara Sara Natalia Elisabet Rydell. Föredrogs ånyo konstitutionsutskottets utlåtande nr 10, i anledning avväckta motioner angående utredning i fråga om kommunallagarnas bestämmelser om kvalificerad majoritet i vissa fall. l de likalydande, till konstitutionsutskottet hänvisade motionerna nr 72 i första kammaren av herr Sjödahl m. fl. och nr 154 i andra kammaren av herr Nilsson i Göteborg m. fl. hade hemställts, att riksdagen måtte hemställa till Kungl. Maj :t om en allsidig utredning, huruvida och i vad mån de nu i kommunallagarna intagna bestämmelserna om kvalificerad majoritet bordebibehållas eller ändras, varvid särskild hänsyn borde tagas till en prövning avbestämmelserna om beslut om anslag, vartill medel skulle anskaffas genomupplåning, och om upptagande och förnyande av lån, däri inbegripet borgen. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet på anförda skäl hemställt. att förevarande motioner 1:72 och li: 154 icke måtte till någon riksdagens åtgärd föranleda. Reservation hade anmälts av herrar Hallén, Strömberg, Oscar Gottfrid Karlsson, Källman, Nils Andersson, Borg, Andersson i lgelboda, Fast och Svensson i Landskrona, vilka ansett, att utskottets utlåtande bort hava den lydelse, som i reservationen angivits, och avslutas med en hemställan, attriksdagen i anledning av motionerna l: 72 och li: 154 måtte i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla om utredning, huruvida och i vad mån nu gällande bestämmelser