Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/417

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 19 Ang. kommunallagarnas bestämmelser om kvalificerad majoritet. (Forts.) denna garanti mot omogna hugskott och mindre väl övervägda beslut iekonomiskt avseende. Motionären menade vidare, att herr Reuterskiölds ståndpunktrepresenterade eller främjade »en sterilitet, en ofruktsamhet». Det är väl ändå ettöverord. Sakligt sett är jag övertygad om att en klok och betänksam finansiering inom en kommun innebär en vida större garanti för fruktbärande verksamhet när man ser saken på längre sikt. Om man med en tillfälligt uppdriven enkel majoritet får fatta obetänksamma beslut beträffande stora utgifter, kan det hända, att man senare och till följd därav blir tvungen att lägga nedåtskillig viktig verksamhet och just därigenom åstadkomma den sterilitet, som herr Sjödahl var så rädd för. Motionären ansåg, att det ligger en tillräcklig garanti i underställandet i sista hand under Kungl. Maj :ts prövning. Kan man vara så säker på det? En äventyrlig finanspolitik kan nog -_ det har erfarenheten visat vid mer än ett tillfälle _ föras även av Kungl. Maj zt; det beror naturligtvis på vilken Kungl. Maj :t som sitter. Det är icke alls min mening att med dessa ordsärskilt rikta mig emot den nu sittande regeringen; det kan mycket väl hända, att en regering av alldeles motsatt partifärg kan vara benägen för enäventyrlig finansiell politik i frågor, som intressera den. Den garanti, sommotionärerna, att döma av deras motivering, vilja ha bort, riktar sig opartiskt åt alla håll, och jag tror, att man kan vara tacksam för att denna garanti finnes. J ag ber för min del att få yrka bifall till utskottets liemställan. Herr Strömberg: Herr talman! Det har gjorts gällande och det kommer sannolikt efter denna debatt att än ytterligare göras gällande, attsocialdemokraterna och även reservanterna vilja helt avskaffa den ifrågavarandebestämmelsen om den kvalificerade majoriteten och därmed också äventyrakommunernas sunda ekonomiska utveckling. J ag ber emellertid att få tillrättalägga detta påstående. Varken motionärerna eller reservanterna hava gått in för ett slopande av den kvalificerade majoriteten. l motionen hemställes om utredning,huruvida och i vad mån de nu i kommunallagarna intagna bestämmelserna om kvalificerad majoritet böra modifieras, och i reservationen gå reservanterna ännu försiktigare fram och hemställa om att det måtte utredas, huruvida icke, beträffande vissa beslut, dessa bestämmelser böra så ändras, att denkvalificerade majoriteten skulle slopas. Det är, såsom det också framhålles ireservationen, alldeles speciella frågor, som det här pekats på, till exempel frågor rörande fattigvård, hälsovård och skolväsende. Man har här ansett, att det finns tillräcklig garanti i de beslut, som statsmakterna fatta, då de ålägga kommunerna att vidtaga vissa åtgärder. Då det även finns andra garantier i form av underställelse, skulle det ur den synpunkten vara mycket välmotiverat, att man finge till stånd en utredning om möjligheten för ett mildrande av bestämmelserna _ märk mz'ldra'nde av bestämmelser - om kvalificerad majoritet. Med den erfarenhet vi här litet var ha, tror jag, att man måste säga sig, att samtliga partier i våra kommuner vinnlägga sig om att skötakommunernas förvaltning på ett ekonomiskt och riktigt sätt, och jag måste för min del tillbakavisa herr David Petterssons i Bjälbo yttrande, då han talade om att demokratien icke hade sinne för ekonomisk förvaltning. Jag skulle vilja påstå, mina herrar, att den förvaltning, som vi nu ha i våra kommuner, är bättre och ekonomiskt sundare än den som vi hade under fyrkväldets dagar, då kotteripolitiken firade formliga orgier i vår kommunala förvaltning. J ag' fick för en 25-30 år sedan i mitt kommunala arbete se exempel på, vilka