Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/427

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. ' 29 _ __ __ __ _ (inslag till nordiska museet. (Forts.) Efter harmed slutad overlaggning bifölls vad utskottet i den nu föredragna punkten hemstallt. Punkterna 24-27. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 28. Lades till handlingarna. Punkterna 29-32. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 33. Lades till handlingarna. Punkterna 34-71. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 72. " Kungl. Maj rt hade föreslagit riksdagen att för budgetåret 1934/1935anvisa ett extra anslag av 470,000 kronor till beredande av ökade medel förupprätthållande under samma tid av serafimerlasarettets verksamhet. l samband härmed hade utskottet till behandling förehaft dels en inom första kammaren av herr Sam Larsson m. fl. väckt motion (l: 87), vari hemställts, att riksdagen måtte å åttonde huvudtiteln förbudgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 472,000 kronor till beredande av ökade medel för upprätthållande under samma tid av serafimerlasarettets verksamhet; dels en inom första kammaren av herrar A. Petrén och R. Wagnsson väckt motion (l: 208), vari hemställts, att riksdagen måtte _ förmöjliggörande av Kungl. Maj :ts bifall till i motionen relaterade framställningar från direktionen för seråfimerlasarettet _ för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 490,000 kronor till beredande av ökade medel föruppråtthållande under samma tid av serafimerlasarettets verksamhet; dels ock en inom andra kammaren av fröken Bertha Wellin m. fl. väckt motion (li: 193), vari hemställts, att riksdagen måtte besluta vidtaga nödiga åtgärder dels för ett förverkligande av det förslag, som direktionen över serafimerlasarettet i skrivelse av den 26 september 1933 och följandeskrivelser framlagt, dels ock för inrättande av tvenne nya underläkarbefattningar vid lasarettets neurologiska klinik med en lön av 4,200 respektive 3,600kronor plus dyrtidstillägg enligt för statens befattningshavare vid s. k.nyreglerade verk gällande grunder och rätt till fri kost samt en ny extraunderläkarbefattning vid lasarettets röntgeninstitut med en lön av 3,000 kronor plus dyrtidstillägg och fri kost och att riksdagen måtte för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 510,000 kronor till beredande av medel för upprätthållande av serafimerlasarettets verksamhet. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten av angivna orsakerhemställt, att riksdagen måtte, med bifall till Kungl. Maj :ts förslag samt med avslag å herr Sam Larssons m. fl., herrar Petréns och Wagnssons samt fröken Wellins m. fl. berörda motioner (l: 87, l: 208 och li: 193), i vad dessamoAnslag till .Serafimer- la sarettet.