Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/428

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


30 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Anslag .till serafimerlasarettet. (Forts.) tioner skilde sig från Kungl. Maj :ts förslag, för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 470,000 kronor till beredande av ökade medel förupprätthållande under samma tid av serafimerlasarettets verksamhet. Reservation hade anförts av herrar Bergqvist, Svensson i Kompersmåla, 'Asplund, T helín, Pauli, Volrath, Tham, Persson i Falla, Holmdahl och Olsson i Staxäng, vilka ansett, att utskottets yttrande bort hava den lydelse, som i reservationen angivits, och avslutas med en hemställan, att riksdagen måtte, i anledning av Kungl. Maj :ts förslag ävensom herr Sam Larssons m. fl.,herrar Petréns och Wagnssons samt fröken Wellins m. fl. berörda motioner (l: 87, l:208 och li:193), för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 475,000 kronor till beredande av ökade medel för upprätthållande undersamma tid av serafimerlasarettets verksamhet. Herr Pauli: Herr talman! Som kammaren torde finna, förekommer även vid denna punkt en synnerligen manstark reservation, som innebär ett yrkande om anslagets höjande med 5,000 kronor. Vid punkten föreligga inte mindre än 3 motioner, vilka alla ha tagit hänsyn till de ökade anslagsbehov, somdirektionen för serafimerlasarettet har gjort framställning om. De haemellertid högst olika anslagsyrkanden. Det går efter den gamla bekanta modellen tripp, trapp, trull. Den första motionen håller sig till endast en av deifrågavarande läkarbefattningarna och begär blott ett par tusen kronor. Motionen nr 2 begär 20,000 och motionen nr 3 40,000 kronor. Jag vill ingalundabestrida, att det kan finnas synnerligen starka skäl anförda även i desistnämnda motionerna, och särskilt i den av herrar Wagnsson och Petrénframlämnade, vilken begränsat sig till de mera behjärtansvärda behoven, men vireservanter ha i alla fall inte ansett någon möjlighet finnas att få någonanslutning till en större höjning än denna på 5,000 kronor, kring vilken ett ganska stort antal reservanter har samlat sig. Vi ha därvid inte tagit sikte på någon särskild av de här ifrågavarande läkarbefattningarna, utan vi ha. somframgår av reservationens ordalydelse, tänkt oss, att inom den med 5,000 kronor vidgade anslagsramen skulle Kungl. Maj :t efter prövning tillgodose de mest trängande behoven. Att dessa behov verkligen äro trängande, framgår ju därav, att bådedepartementschefen och utskottet erkänna kraven såsom synnerligen väl motiverade och att statskontoret har tillstyrkt direktionens förslag dels om inrättande av en ny läkarbefattning vid röntgenavdelningen och dels om .avlöning åt en vid psykiatriska polikliniken redan anställd läkare. l fråga. om den förstnämnda läkarbefattningen förhåller det sig i själva verket så., att direktionen redan har medgivit inrättande av en läkarbefattning vid röntgenavdelningen. Kungl. Maj :t har vidare under 1933 beslutat inrättande av en underläkarbefattning vid psykiatriska polikliniken. Men i fråga om båda dessa befattningar finns intet anslag till avlöning. Den senare har avlöning endast i form av fri kost. Det måste anses såsom rätt anmärkningsvärt, att vi här i Sverige ha råkat in på detta föga tilltalande system, att man begär, att viktigaläkarbefattningar, på vilkas rätta utövande många människors liv och hälsa beror, skolabesättas med välkvalificerade unga läkare och vetenskapsmän, utan att de få någon ersättning alls eller också en ersättning, som inte står i rimligproportion till tjänstens ansvar och arbetsbörda. Jag tror inte det är många. även ganska underordnade befattningar här i landet, som man lyckas få folk till genom att erbjuda dem fri kost, men detta är som sagt det enda som dennuvarande biträdande läkaren vid psykiatriska polikliniken kommer i åtnjutande av. Vid denna poliklinik har patienternas antal starkt stegrats under senare