Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/441

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 43 _ _ _ Anslag .till småskoleseminarierna. (Forts.) deln1ng._ Hur det skall blio till ett följande år, är det kanske nu för tidigt att uttala s1g_om. Den foregaende talaren har emellertid erinrat om att Kungl. Maj ztcbehjärtat de av Överstyrelsen framförda erfarenheterna och givit iuppdrag at den kommitté, som arbetar med folkskoleseminariernas omorganisation, att ä_ven_ pröva denna fråga. Jag anser därför, att motionären kunde ha kostat på sig litet mer erkännande åt såväl Kungl. Maj :t som statsutskottet än han gjorde. Men vi skola inte tvista om nyanser härvidlag. Jag tror inte man kan säga, att det saknas god vilja hos de svenska statsmakterna att rätta till den olyckliga utveckling, som har inträtt på detta område. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, bifölls vad utskottet i denunder behandling varaiide punkten hemställt. Punkterna 127_132. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 133. " ¿,,g_ ,,,,,¿;k_ l en inom första kammaren av herrar R. Wagnsson och E. Sjödahl väckt motion (l: 101) hade hemställts, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t lämnjämw mätte anhålla, att Kungl. Maj :ts kungörelse den 20 juli 1933 om tillsättning ivífi fw Val . vissa fall av lärare vid folk- och småskolor (Sv. författn.saml. 507) i så måtto üdrades, att lärare, som minst 12 terminer tjänstgjort inom ett skoldistrikt, skulle äga ansökningsrätt till inom distriktet ledigförklarad ordinarielärartjänst. _ Utskottet hade i den nu förevarande punkten på anförda skäl hemställt, att riksdagen måtte avslå herrar Wagnssons och Sjödahls berörda motion (l: 101). Herr Wagnsson: Herr talman! Den motion, som kammaren nu har attbehandla, innehåller ett förslag, som skulle möjliggöra för extra ordinarie folkskollärare, vilka under minst sex år innehaft icke-ordinarie tjänst i ett skoldistrikt, att uppträda .som medsökande, när en ordinarie lärartjänst i detta skoldistrikt ledigförklaras. Under förra året beslöt riksdagen, i syfte attdärmed underlätta rationaliseringssträvandena, att ordinarie lärartjänster under de närmaste åren skulle utannonseras med begränsad ansökningsrätt, vilket skulle innebära, att endast sådana lärare, som hade anställning i skoldistrikt, där lärartjänster skulle indragas, hade möjlighet att tävla om dessa platser. Denna åtgärd, som ur vissa synpunkter kunde anses befogad, har inedförtbetydande svårigheter för de extra ordinarie lärarna i städerna. l den motion, som herr Sjödahl och jag väckt, åberopas ett exempel från Malmö, som i det fallet är belysande. Det visar sig, att där finnes ett ganska betydande antal extra ordinarie lärare, som tjänstgjort en längre tid, somliga t. o. m. över tio år. När nu ordinarie tjänster komma att ledigförklaras i Malmö under de närmast kommande åren, äga dessa lärare inte ens rätt att tävla om de ordinarie tjänsterna på grund av denna författning. Vi hade tänkt oss möjligheten av att få denna författning så uppmjukad, att sådana lärare, som i sex år suttit som extra ordinarie, skulle få möjlighet att söka. Statsutskottet har emellertid obevekligt sagt nej. Detta är rättanmärkningsvärt, ty under förra året beslöt statsutskottet tillstyrka riksdagen, att t. o. m. de, som endast under fem år gått som extra ordinarie på en plats, skulle ha rätt att tävla om dessa platser. Denna ståndpunkt biträddes då också av första kammaren, men på grund av annat beslut i andra kammaren sanimanjämkades det hela, och författningen fick den lydelse, som den nu har.