Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/447

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 49 Anslag till anordnande av slöjd i folkskola rn. m. (Forts.) delse för det praktiska livet. Dess värde ur uppfostringssynpunkt är så ofta omvittnat att jag inte här behöver mer än erinra därom. Statsutskottet ansluter sig till förra årets riksdagsuttalande, som innebar ett beklagande av att åtgärderna för inskränkning av statsutgifterna så hårt kommit att drabba detta anslag, >>enär», jag citerar, »enligt riksdagensmening slöjden, särskilt vad de kvinnliga eleverna anginge, hörde till de mest nyttiga och såsom uppfostringsmedel mest värdefulla bland skolämnena,åtminstone för de lärjungar, som tillhörde det egentliga folkskolestadiet>>.Vidare framhöll riksdagen, att ändringarna medförde ekonomiska olägenheter för skoldistrikten. Då nu trots detta arvodesbeskärningen förordas av besparingssynpunkter, och då utskottet i sitt utlåtande är enigt, bleve ett yrkande om bifall till de väckta motionerna en gest utan reell betydelse. l stället för att göra denna gest tillåter jag mig vädja till herr statsrådet och chefen förecklesiastikdeparternentet att vid uppgörandet av åttonde huvudtiteln nästa gång överväga, om inte de här framförda synpunkterna böra tillmätas någon betydelse. Jag har alltså, herr talman, inte något yrkande. l herr Wagnssons yttrande instämde herr Norman. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, bifölls vad utskottet i denunder behandling varande punkten hemställt. Punkterna 147-154. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 155. Lades till handlingarna. Punkten 156. ' Utskottets hemställan bifölls. Punkten 157. Lades till handlingarna. Punkterna 158-168. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkterna 169 och 170. Lades till handlingarna. Punkterna 171-173. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 174. Lades till handlingarna. Punkterna 1 7 5-1 7 9. Vad utskottet hemställt bifölls. Första karnmarens protokoll 1934. Nr 17. 4