Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/448

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ang. vissa an-slag till nykterhetens främjande. 50 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Punkten 180. Kungl. Maj :t hade föreslagit riksdagen att till undervisnings- ochupplysningsverksamhet m. m. för nykterhetens främjande anvisa för budgetåret 1934/ 1935 ett extra reservationsanslag av 239,000 kronor att utgå under de villkor, som av Kungl. Maj :t prövades lämpliga, samt till de av departementschefen i statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för den 3 januari 1934 under punkten 202 omförmälda ändamålen med högst de av departementschefenangivna belopp. Kungl. Maj :ts ifrågavarande förslag innebar bland annat, att tillföreläsnings- och instruktionsverksamhet för nykterhetens främja-nde m. m. skulle anvisas ett belopp av 50,000 kronor. l samband härmed hade utskottet till behandling förehaft dels två. likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr J. Bergman m. fl. (l: 47) och den andra inom andra kammaren av herr C. Û. Johanson i Huskvarna m. fl. (li: 202), vari hemställts, att riksdagen måtte besluta att till föreläsnings- och instruktionsverksamhet för nykterhe- tens främjande m. m. anslå det av skolöverstyrelsen tillstyrkta beloppet 95,000 kronor samt att vid bifall till detta förslag öka det av Kungl. Maj :t äskade extra reservationsanslaget å. 239,000 kronor för undervisnings- ochupplysningsverksamhet m. m. för nykterhetens främjande med 45,000 kronor till 284,000 kronor; ' dels ock två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr A. Bärg m. fl. (l: 48) och den andra inom andra kammaren av herr A. Olsson i Gävle m. fl. (li: 94), vari hemställts, att riksdagen måtte besluta att för budgetåret 1934/1935 anvisa 95,000 kronor till föreläsnings- ochinstruktionsverksamheten för nykterhetens främjande samt att vid bifall till detta förslag öka det av Kungl. Maj :t äskade extra reservationsanslaget å. 239,000 kronor för undervisnings- och upplysningsverksamhet m. m. förnykterhetens främjande med-45,000 kronor till 284.000 kronor. Utskottet ha-de i den nu föredragna punkten på åberopade grunderhemställt, att riksdagen måtte, i anledning av Kungl. Maj :ts förslag samt med bifall till herr Bergmans m. fl. och herr Johansens i Huskvarna m. fl.ävensom herr Bärgs m. fl. och herr Olssons i Gävle m. fl. berörda motioner (l: 47 och li: 202 samt l: 48 och li: 94), till undervisnings- ochupplysningsverksamhet m. m. för nykterhetens främjande anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra reservationsanslag av 284,000 kronor att utgå under de villkor, som av Kungl. Maj :t prövades lämpliga, samt till de av departementschefen istatsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för den 3 januari 1934 under punkten 202 omförmälda ändamâlen med högst de av departementschefen angivnabeloppen, dock med iakttagande av den ändring härutinnan, som föranleddes av vad utskottet förut under punkten tillstyrkt. Reservationer hade avgivits 1) av herr Lindblad, som ansett, att utskottet bort med avstyrkande av de i ämnet väckta motionerna i vad de skilde sig från Kungl. Maj :ts förslagtillstyrka Kungl. Maj :ts förslag i ämnet; 2) av herrar Bergqvist, Svensson i Kompersmåla, Nilsson i Gränebo,Thelin, Pålsson, Volrath T ham, Anderson i Råstock, Persson i Falla, Holmdahl och Olsson i Staxäng, vilka ansett, att utskottets yttrande bort hava denlydelse, som i denna reservation angivits, samt att utskottet bort hemställa, att riksdagen måtte, i anledning av Kungl. Maj :ts förslag samt herr Bergmans m. fl. och herr Johansens i Huskvarna m. fl. ävensom herr Bärgs m. fl. och