Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/449

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 51 Ang. vissa anslag till n_z;l.~terhetens främjande. (Forts.) herr Olssons i Gävle m. fl. motioner (l: 47 och li: 202 samt l: 48 och li: 94), till undervisnings- och upplysningsverksamhet m. m. för nykterhetensfrämjande anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra reservationsanslag av 269,000 kronor att utgå under de villkor, som av Kungl. Maj :t prövades lämpliga, samt till de av departementschefen i statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för den 3 januari 1934 under punkten 202 omförmälda ändamålen med högst de av departementschefen angivna beloppen, dock med iakttagande av den ändring härutinnan, som föranleddes av vad reservanterna förut tillstyrkt. Herr Bergqvist: Herr talman! Vid denna punkt finns det tvåreservationer mot utskottets uttalande. Den första yrkar bifall till Kungl. Majzts förslag i ärendet och den andra yrkar en höjning av Kungl. Maj :ts förslag med 30,000 kronor. Kungl. Maj :t har onekligen anmärkningsvärt skarpt nedskurit anslaget till föreläsnings- och instruktionsverksamheten. Detta anslag har förut utgått senast med 95,000 kronor. Nu har Kungl. Maj :t föreslagit endast 50,000 kronor. Att en så stark nedskärning kommer att medföra rubbningar i verksamheten, torde vara alldeles uppenbart. Emellertid har en reservation, till vilken jag anslutit mig, icke velat följa motionärerna ända till att höja anslaget till det belopp, varmed det utgår under det nu löpande budgetåret, utan har stannat vid ett medlingsförslag. Vi ha ansett, att det vore nyttigt att ha ettmedlingsförslag här, så att ej striden nödvändigt behövde stå mellan tvåytterligheter med en oviss utgång, utan att man åtminstone kunde tänka sig, att behovet kunde i alla fall vara betryggat på så sätt, att det kunde bli enökning i Kungl. Maj :ts förslag. Skillnaden mellan den reservation, som jag jämte åtskilliga andra företräder, och utskottsförslaget utgör 15,000 kronor. Det är ju en icke så liten summa, men den är dock icke så stor, att den skulle medföra så starka rubbningar i verksamheten, som om Kungl. Maj :ts förslag bifölles. J ag vill icke ingå i någon mera energisk debatt på denna punkt utan med de ord, jag sagt, yrkar jag bifall till den av mig m. fl. i punkten anförda reservationen. Herr Lindblad: Jag står ensam för den ena rescrvationen i denna punkt. När man förra året omlade rusdrycksmedelsfonden, så att den skulle bestå av 20 miljoner kronor, var det ju meningen, att avkastningen av denna fond skulle gå till nykterhetens befrämjande. Avkastningen beräknades till cza 900,000 kronor. Nu har av dessa 900,000 kronor utgått anslag till en mängd nykterhetsföreningar m. m., och man har ej kunnat inom ramen av anslaget behålla anslaget till Centralföreningen för nykterhet med samma belopp som förut, utan måst skära ned det för att hålla sig inom ramen av denomnämnda avkastningen. Det är anledningen till att anslaget minskats så mycket som till 45,000 kronor. Nu är det klart, att om man skall gå utöver det anslag, som Kungl. Maj :t föreslagit, så måste det komma på skattebudgeten. Den avkastning, som de 20 miljonerna skulle ge, är förbrukad med det, som Kungl. Maj :t föreslagit, och då måste det, som går utöver vad Kungl. Maj :t föreslagit, tagas påannat sätt. Kungl. Maj :t tycks ju också ha haft vissa skäl att stödja sig på, när han kunnat gå in för en sänkning av ett anslag med ett så stort belopp. Kungl. Maj :t har stött sig på den s. k. granskningsnämnden. På sid. 260 i propositionen har statsrådet uttalat: »Jag vill erinra, att den s. k.granskningsnämnden på sin tid föreslog, att för budgetåret 1933/1934 anslag för ändamålet antingen icke måtte beräknas eller bestämmas till högst 50,000