Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/461

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. NI' 17. 63 Ang. 'vissa anslag till 'nykterketens främjande. (Forts.) bundna av fondens avkastning. Men det står ju i femte huvudtiteln, såsom det förut erinrats om, att efter samråd med ecklesiastikministern ochfinansministern har socialministern överskridit avkastningen av fonden med omkring 50.000 kronor. Hela herrarnas resonemang svävar ju alldeles i det blå. Herr Lindhagen: Herr talman! Jag anser, att man vid detta tillfälleockså bör fästa uppmärksamheten på att det finns andra skadliganjutningsmedel än alkoholen. Vi ha sålunda tobak och kaffe och en otymplig diet. Jag tror, att man mycket väl kan säga, att var tionde stockholmare, allra minst, även äter ihjäl sig. Härtill kommer åsidosättandet av den personliga hygienen i allmänhet, som är en ofantligt viktig fråga. Allt detta har förefallit mig vara så självklara folkliga angelägenheter, att jag ansett det som min plikt såsom riksdagsman att söka bidraga till någon rätsida därpå. Det har också i viss omfattning lyckats mig tvågånger, den andra gången helt nyligen, att få riksdagsskrivelser beslutade _enhälligt, mina herrar _ i syfte att folket bör upplysas även om kaffets och tobakens skadliga verkningar. Första gången hamnade skrivelsen i deförmodligen rökande departementsbefattningshavarnas paperslådor. Det blev aldrig något resultat. Men så slutligen kom man ifrån saken genom en liten åtgärd. Det medgavs, att upplysning om tobaksbrukets och kanske även kaffebrukets skadlighet kunde få smugglas in bland de statsunderstöddanykterhetsföredragen. Att man äter ihjäl sig och åsidosättandet av den personliga hygienen iövrigt ansåg riksdagen däremot inte vara företeelser, som förtjänade någon uppmärksamhet. Dylika väckta frågor skickades understundom av detillfälliga utskotten till en professor vid karolinska institutet. Han svarade gemenligen, att det var bara bosch. Därefter utlät sig utskottet, att eftersom det är intygat från sakkunnigt håll, att det är bara bosch, yrkas, attmotionen icke måtte ägnas något avseende. Där se vi ett litet stänk avexpertväsendets olycka över landet. Nu har jag fått tag i-en katalog _ och det var en särskild anledning till att jag begärde ordet _ som min vän Bergman hade, över centralförbundets för nykterhetsundervisning föreläsningar. Den innehåller många tättskrivna sidor, och jag har inte hunnit gå igenom mer än 28 sidor, men jag har i alla fall uppsnappat, att nästan allting rör sig om undervisning i nykterhet. Om tobaksbruket förekommer verkligen ett par föreläsningar, en om Ungdomen och tobaksbruket och en om Kvinnan och tobaksbruket. Man anser tydligen, att det är olämpligt, att ungdom och kvinnor förstöra sig med tobak, men att äldre herrar gärna kunna röka så mycket de vilja, antagligen därför att det utgör ett bidrag till arbetslöshetens avhjälpande. Vidare är det också en som föreläst om Kaffe, te och kakao och en annan om Kaffe, te och tobak. Den förre var tydligen rökare. Sedan förekomma följande föreläsningar: Barnets etiska uppfostran _ jo, jag tackar jag! _ Trenne vägar tillfolkhälsa _ det står inte i katalogen vilka de äro _ Bostadsfrågan,Sexualundervisning, Människans könsliv _ det var väl några alkoholsynpunkter som också anlades i den föreläsningen kan jag tro _ Fostran till folkhälsa, Det moderna nöjeslivet och dess avarter _ det är ju ett ganska omfattande ämne -- och Personlig självuppfostran. Jag menar således, herr talman, att nykterhetsrörelsen är en gammalrörelse, och vi ha tiggt på våra knän, att den måtte föryngra sig och utvidga sitt program. Om jag talar enskilt med nykterhetsfolk, säger man: »Det är nog riktigt det där, kära Lindhagen.» Och därvid har det stannat. lngen