Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/466

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


68 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Ang. 'vissa anslag till ng/kterhetens främjande. (Forts.) Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskildauppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propo- sitionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för nej-pro- positionen. l följd därav uppsattes, upplästes och godkändes för huvudvoteringen en omröstningsproposition av följande lydelse: Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 8 punkten 180, röstar J a; Den, det ej vill, röstar i Nej; Vinner Nej, bifalles Kungl. Maj :ts i ämnet gjorda framställning oförändrad. Sedan denna voteringsproposition ånyo upplästs, verkställdes till en början omröstning på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter deledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser. Herrtalmannen förklarade därpå, att enligt hans uppfattning flertalet röstat förnejpropositionen. Då emellertid herr Olsson, Oscar, begärde rösträkning, verkställdes nuvotering medelst namnupprop; och befunnos vid omröstningens slut rösterna hava utfallit sålunda: J a _ 50; Nej _ 66. Punkterna 181-185.' Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 186. Lades till handlingarna. Punkterna 187-1.97. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 198. Lades till handlingarna. Punkten 19.9. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 200. Lades till handlingarna. Punkterna 201 och 202. Vad utskottet hemställt bifölls.