Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/467

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 69 Föredrogs ånyo bevillningsutskottets betänkande nr 8 i anlednin av väck- Om aka: ml!- , E ta motioner om ökat tullskydd för potatisodlingen. Förslag till ändring i tulltaxans bestämmelser rörande potatis ochpotatisflingor hade framställts i följande till bevillningsutskottet hänvisade motioner, nämligen: de likalydande motionerna nr 19 i första kammaren av herr AntonPettersson m. fl. och nr '15 i andra kammaren av herr Nilsson i Hörby m. fl., däri hemställts, att riksdagen ville besluta sådan ändring i gällande tulltaxa, att potatis (tulltaxenr 51) äsattes en tull av 2 kronor för 100 kilogram under hela året samt att nämnda förändring i tulltaxan skulle träda i kraft den dag Kungl. Maj :t bestämde; ävensom de jämväl likalydande motionerna nr 115 i första kammaren av herr Johan Bernhard Johansson m. fl. och nr 251 i andra kammaren av herr Lindman m. fl., däri hemställts, att riksdagen ville besluta, dels att tullsatsen under tulltaxenummer 51 i gällande tulltaxa (potatis - - _ - - annan, ävensom potatisflingor) skulle sättas till 2 kronor per 100 kilogram att gälla under hela året, dels ock att nämnda förändring i tulltaxan skulle gälla från den dag Kungl. Maj :t bestämde. Utskottet hade i det nu föreliggande betänkandet av angivna orsakerhemställt, att riksdagen mätte, i anledning av de likalydande motionerna l: 19 av herr Anton Pettersson m. fl. och li: 15 av herr Nilsson i Hörby m. fl. samt de jämväl likalydande motionerna l: 115 av herr Johan Bernhard Johansson m. fl. och li: 251 av herr Lindman m. fl., besluta, att det i förordningen den 4november 1932 (nr 512) stadgade tillägg till gällande tulltaxa skulle från och med dag, som Kungl. Maj :t bestämde, hava följande ändrade lydelse: . . Tull for Tnllåaxe- Statäiltiskt V a r u S 1 a g 100 kg kronor H Qba Potatis: U1 r--l l-^ C* Ål Reservation hade anförts av herrar Bärg i Katrineholm, Björnsson, Lövgren i Boden, Ericson i Boxholm, Hjalmarsson, Sjödahl, Werner i Hultsfred, Eklund och Blomquist, vilka under hänvisning till innehållet i två av Sverigeskemiska industrikontor och kommerskollegium avgivna yttranden hemställt, att förevarande motioner icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Herr Bärg, Anders: Herr talman! Jag skall söka göra mitt anförande till försvar för reservationen lika kortfattat som själva reservationen. Jag ber bara att få erinra om den hänvisning, som reservationen gör tillindustrikontorets och kommerskollegii avstyrkande yttranden. Utöver detta vill jag endast påpeka, att utskottet i sitt försvar för höjning av tullen på importerad potatis endast har att anföra, att som det står i utlåtandet, importen är tämligen onödig, men detta omdöme inskränkes till att gälla »åtminstone under goda ellermedelgoda skördeförhållanden>>. Detta måste således anses innebära, att under andra tider än sådana är import inte onödig utan päkallad. Ja, jag vet inte, om man skall kunna säga, att det är en kraftigarebevisföring för det hela, när utskottet längre ned säger, att något behov av import l annan; ävensom potatis?ingor . _ N 2:- skydd för potatsøad- lmgen.