Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/473

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Ni' 17. 75 Om ökat tullskydd för potatisodlíngen. (Forts.) av de skäl, som kunde anföra-s ur handelspolitisk synpunkt, hade han inte funnit några bärande invändningar mot att gå den väg, som majoriteten här rekommenderar. Jag anser mig böra klart tillkännage, att jag på denna punkt har en annan uppfattning. Vårt handelsutbyte med Estland liksom med de övriga baltiska länderna har sammankrympt på ett nära nogkatastrofalt sätt under de senaste åren, och en åtgärd av denna art måste vara iignad att bidra till, att spiralen trängs samman ytterligare. Man skall inte förbise, ens i ett så realistiskt resonemang, som man för här i dag, att det också finns psykologiska faktorer att ta med i räkningen, och att man på andra sidan nog kommer att uppfatta detta som en onödig och ovänlig handling från svensk sida. Jag måste säga kammarensledamöter uppriktigt och rent ut, att jag tycker ett sådant handlande är bådekortsynt och smått. l betraktande av den ytterst diskutabla nyttan ur svensk synpunkt att företa denna åtgärd tillåter jag mig hemställa till kammarens övervägande, om det verkligen finns tillräckliga skäl för densamma.Regeringen har under övervägande åtgärder för att stimulera detsammankrympta handelsutbytet med de baltiska länderna, och jag måste finna, att det är en ganska dålig början på dessa åtgöranden, om riksdagen beslutar den nu ifrågasatta tullförhöjningen. Herr von Heland: Herr talman! Hans excellens herr utrikesministern vände sig till mig med en förfrågan, om jag ansåg, att importen av potatis hade varit så mycket större på den tid, då vi hade ett bättre pris inom landet. Ja, jag måste säga, att det anser jag. Av utskottsbetänkandet finner man, att 1931, då priset var 4: 36 per hundra kg, var importen endast 337 ton, men 1928, då vi endast hade 2 kr. högre pris, var importen 28,365 ton. Man kan ju kalla skillnaden liten eller stor, men det var i alla fall en större import vid det högre prisläget. Är det sålunda meningen, att vi skola få ett högreprisläge här i landet på potatis, så måste i varje fall en reglering ske på något sätt, så att inte den ökade importen skall behöva. tvinga statsmakterna till ytterligare åtgärder för att även säkerställa ett lika högt pris på all potatis, som man i andra länder finner lämpligt exportera hit. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande. Herr statsrådet Sköld: Jag skulle vilja be _herr von Heland föarklara, hur det då kan komma sig, att vi endast hade en import av 675 ton ar 1926, da priset dock var 6 kronor och 12 öre. Herr Nilsson, Johan, i Kristianstad: Herr talman! De uttalanden vi hörde från statsrådsbänken måste ju inge oss den förhoppningen, att det dock skall ordnas så här i landet, att vi skola kunna få avsättning för den inom landet odlade matpotatisen. Såvitt jag förstod herr jordbruksministerns yttrande,utlovade han ju en fullständig prisreglering på detta område, jämförlig med de prisregleringar, som ha vidtagits på andra områden. Jag ber att med glädje få konstatera detta. Det är sannerligen behövligt, mera på detta omradekanske än på något annat, som för närvarande är aktuellt. Potatisodlingen _före- kommer ju i stor utsträckning på de magrare jordarna och bedrives av mindre och medelstora jordbrukare, och av alla de förslag, som se dagens ljus i dessa tider tror jag att det allra klokaste är det, som avser att reglera just priset pa niatpotatis. _ _ _ Men vidtaga vi sådana åtgärder, är det alldeles tydligt, att vi inte kunna tänka oss att få något beliov av import av matpotatis. ag vill försäkra herr utrikesministern. att jag brukar ta all möjlig hänsyn till de handelspolitiska