Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/474

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


76 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Om ökat tullskydd för potatis-odlingen. (Forts.) förhållandena, när jag är med om att handlägga ärenden, där man haranledning att beakta dessa. Men i detta fall tillåter jag mig tro, att det äruppriktigare och ärligare handlat mot Estland att säga, att det inte finns någonutsikt för estländarna att få exportera potatis hit, ty den, som har någorlunda reda på förhållandena inom vårt jordbruk, vet, att vi kunna själva producera. vad vi behöva! Något irritationsmoment bör inte detta medföra. Vi ha ju redan en tull, och det är bara frågan om att höja den något. Några andraförslag i prisreglerande syfte ha ju inte förelegat, och det är svårt att finna på några lämpliga åtgärder. Jag hoppas dock, att herr jordbruksministern skall kunna göra det, och jag motser med förtröstan hans initiativ. Men det finns därför ingen anledning att ställa sig avvisande mot utskottsförslaget, som dock innebär någon garanti för en viss prisförhöjning och, som jag sade, heller inte behöver vara något irritationsmoment. Herr Lindhagen: Jag ber att få instämma. i de synpunkter, som herrutrikesministern anförde, och som, såvitt jag hörde, också jordbruksministern anlade. l detta anförande instämde fröken Hesselgren. Herr Åström: Herr talman! Det är ju skål att se efter vad den högaimportsiffra, som herr von Heland angav i sitt senaste anförande, berodde på. Den berodde på, att 1927 års skörd var ovanligt liten, inte ens hälften så stor som en vanlig ärsproduktion av potatis. Se vi på siffran för 1931, skola vi också finna en ganska hög importsiffra, men det allra mesta inkom underförsta delen av året för vilken tid ju tull redan är införd. Om vi se påårsproduktionen av potatis inom landet, så finna vi, att den uppgår till 1,97 7 ,498 ton. medan importen var 337 ton till ett värde av 14,000 kronor. Finns det någon människa som tror, att potatispriset skulle vara annorlunda, om denna import inte förekommit? Det had alldeles säkert inte varit ett öres skillnad. Det har inte rått någon ixeningsskiljaktighet mellan majoriteten ochreservanterna om att potatisen för närvarande måste anses för dåligt betald. Det har heller inte rått någon ängslan för att konsumenterna möjligen skulle få betala något mera. Vad reservanterna opponerat sig mot är den renameningslösheten i denna åtgärd, som är ägnad att väcka misstro även mot andraifrågasatta åtgärder, som kanske kunna vara berättigade. " Herr Renterskiöldz Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena har sin plikt likmätigt meddelat kammaren sin uppfattning av hur ettfrämmande land skulle kunna tänkas uppfatta den nu ifrågasätta åtgärden. Men hans excellens har icke, såvitt jag förstår, angivit, att han fattat åtgärden på. samma sätt. Jag vågar därför uttala den förhoppningen, att därest riksdagen. som jag förmodar och hoppas, bifaller utskottets hemställan, hans excellens herr ministern för utrikes ärendena ville lägga in hela sin kraft på attundanröja det missförstånd, som den främmande makten möjligen skulle göra sig skyldig till, då den häri såge ett övergrepp. Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Sandler: Då den ärade kammarledamoten inte förstod tillräckligt tydligt av mitt första anförande. vilken min personliga uppfattning är i detta stycke, skall jag tillåta mig att nu förklara, att jag har den uppfattningen, att en åtgärd av denna karaktär, som är onyttig ur svensk synpunkt, inte kan ha annat än skadligaverkningar med hänsyn till vårt handelspolitiska förhållande utåt och att jagföljakt