Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/475

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 77 _ _ _ Om öka_t tullskydd för potatisodlingen. (Forts.) ligen inte kan åtaga mig den uppgift, som herr Reuterskiöld benåget ville lägga i mina händer. Efter härmed slutad överläggning gjorde herr talmannen jämlikt dårunder förekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vad utskottet i det nu föredragna betänkandet hemställt samt vidare på. godkännande av den vidbetänkandet avgivna reservationen; och förklarade herr talmannen, sedan han upprepat propositionen på bifall till utskottets hemställan, sig finna denna proposition vara med övervägande ja besvarad. Herr Bärg, Anders, begärde votering, i anledning varav uppsattes samtefter given varsel upplästes och godkändes en så lydandeomröstningsproposition: Den, som bifaller vad bevillningsutskottet hemstållt i sitt betänkande nr 8, röstar J af; Nej; Vinner Nej, godkännes den vid betänkandet avgivna reservationen. Den, det ej vill, röstar Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkstålldes till en början omröstning på det sätt, att eftersärskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositio- nen, reste sig från sina platser. Då herr talmannen fann tvekan kunna råda angående omröstningensresultat, verkstålldes härefter votering medelst namnupprop; och befunnos vidomröstningens slut rösterna hava utfallit sålunda: Ja _ 56; Nej _- 58. På framställning av heirr talmannen beslöts att handläggningen avåterstående ärenden på föredragningslistan skulle uppskjutas till aftonsammanträdet. Herr talmannen yttrade, att han efter samråd med andra kammarens talman finge föreslå, det första kammaren ville besluta att vid sammanträdetorsdagen den 22 i denna månad företaga val av revisorer och revisorssuppleanter för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,styrelse och förvaltning. Detta förslag antogs. Föredrogos och bordlades på begäran Kungl. Maj :ts denna dag avlåmnade propositioner nr 234 och 235 samt skrivelse nr 236. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 319, av herr Bissmark, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition medförslag till förordning om särskild skatt å förmögenhet, m. m.; och