Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/476

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


78 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m. nr 320, av herr Bergström, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen den 20 juni 1930 (nr 284) m. m. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 90, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående skyldighet för lärare att i vissa fall underkasta sig läkarundersökning m. m. ; och nr 91, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående rätt förexpeditionsvakten J. O. Gustafsson att för uppflyttning i löneklass tillgodoräkna sig viss tjänstgöring. Anmäldes och bordlades statsutskottets utlåtanden: nr 6, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens sjätte huvudtitel, innefattande anslagen tillkommunikationsdepartementet; nr 43, i anledning av Kungl. Maj :ts under fjärde huvudtiteln gjordaframställningar om anslag till de värnpliktigas avlöning m. m. jämte i ämnetväckta motioner; ' nr 44, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående utbetalningförskottsvis av statsbidrag till vägbeläggningar med begränsad varaktighet; nr 45, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående åtgärder förfortsättande av Dals-Eds-Rölanda elektriska distributionsförenings u. p. a.verksamhet; nr 46, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående lån till föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige för utbyggnad av turiststationenHögfjället vid Storlien m. m. -jämte i ämnet väckta motioner; och nr 47, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förändring iavseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m.; bevillningsutskottets betänkanden: nr 9, i anledning av väckta motioner om ändring i gällande bestämmelser rörande tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker; nr 10, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning o? ändrad lydelse av 3 § förordningen den 28 september 1928 omutjämningss att; nr ll, i anledning av väckt motion angående jordbruksintressetstillgodoseende i prövningsnämnden; nr 12, i anledning av väckt motion om rätt för skattskyldig att vid taxering till skatt för inkomst av tjänst åtnjuta avdrag för vissa levnadskostnader; nr 13, i anledning av väckta motioner om ökat tullskydd för produktionen av vissa slag av trädgårdsprodukter; och nr 14, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående vissa ändringar i bestämmelserna om stämpelavgift för spelkort; första lagutskottets utlåtanden: nr 29, i anledning av väckt motion angående ändring av gällandebestämmelser om rätt t1l_l nödvärn m. m.; _ nr 30, 1 anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående gäldande i vissa fall ur kyrkofonden av understöd 1 anledning av olycksfall i arbete å skogar