Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/477

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars e. m. Nr 17. 79 till sådana ecklesiastika boställen, som avses i 1 § ecklesiastik boställsordning den 30 au_gust1 1932; och _nr 31, 1 anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående biträden åtärkebiskopen; samt andra lagutskottets utlåtande nr 14, i anledning av dels Kungl. Maj :tsproposition med förslag till förordning om blindhetsersättning m. m-_, dels ock en 1 ämnet väckt motion. Justerades protokollsutdrag för detta sammanträde, varefter kammarenåtskildes kl. 5.30 e. m. In fidem G. H. Berggren. Onsdagen den 14 mars e. m. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Föredrogos ånyo andra lagutskottets utlåtanden: nr 10, i anledning av väckta motioner angående ändrade bestämmelserrörande uppgiftsplikten vid försäljning av avrensningsfrö; nr 11, i anledning av väckt motion angående vissa ändringar i vattenlagens föreskrifter i fråga om handläggningen av ärenden rörande dikningsföretag, som beröra allmän väg; samt nr 12, i anledning av väckta motioner rörande ändringar i lagstiftningen om utlännings rätt att här i riket vistas och innehava arbetsanställning med mera. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. . Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: nr 11, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens elfte huvudtitel, i vad angår anslaget till allmännaindragningsstaten; och _ _ _ _ nr 40, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående läroverksadjunkten E. B. Wendins tjänstårsberäkning. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 41, i anledning av Kungl. Maj :ts Amlag_c1ll under tredje huvudtiteln i statsverkspropositionen gjorda framställning om "1;l;š%<:';.o'-9 anslag till upplysningsarbete för freden jämte i ämnet väckta motioner. l den till riksdagen avlåtna, den 3 januari 1934 dagtecknade propositionen angående statsverkets tillstånd och behov hade Ku'ngl. Maj :t under tredjehuvudtiteln, innefattande anslagen till utrikesdepartementet, föreslagit riksdagen att till upplysningsarbete för freden för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 15,000 kronor. freden