Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/478

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


80 Nr 17. Onsdagen den 14 mars e. m. Anslag till upplysningsarbete för freden. (Forts.) l samband med Kungl. Maj :ts förslag hade utskottet till behandling förehaft dels en inom första kammaren av herr Lindhagen väckt motion (nr 283), vari hemställts, att riksdagen ville höja anslaget till upplysningsarbetet för freden från 15,000 till 32,000 kronor, särskilt med hänsyn till behovet attbereda icke blott interparlamentariska gruppen utan även övriga enskildafredsföreningar tillfälle att låta sig representeras vid sina internationella kongresser samt i hemlandet bedriva sådant neutralt upplysningsarbete, som i motionen if rågasatts ; dels ock en inom andra kammaren av herr Meyerhöffer m. fl. väckt motion (nr 184), vari hemställts, att riksdagen ville avslå Kungl. Maj :ts förslag att till upplysningsarbete för freden anvisa ett extra anslag av 15,000 kronor. Utskottet hade i det nu ifrågavarande utlåtandet på anförda skäl hemställt, att riksdagen, med bifall till Kungl. Maj :ts förslag och med avslag å såväl herr Meyerhöffers m. fl. motion li: 184 som herr Lindhagens motion l: 283 måtte till upplysningsarbete för freden för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 15,000 kronor. Reservationer hade avgivits 1) av herrar Bergqvist, Svensson i Kompersmåla och Bagge, friherreLagerfelt samt herrar Holmgren, Persson i Fritorp och Skoglund, vilka ansett, att utskottets yttrande bort hava den lydelse, reservationen visade, samt attutskottet bort hemställa, att riksdagen måtte med bifall till herr Meyerhöffers m. fl. motion li: 184 avslå såväl Kungl. Maj :ts förslag som herr Lindhagens motion l: 283 rörande anslag till upplysningsarbete för freden; 2) av herr H amrin, som ansett, att utskottets yttrande bort lyda så, somi denna reservation angivits, och avslutas med en hemställan, att riksdagen, i anledning av Kungl. Maj :ts förslag samt med avslag å såväl herr Meyerhöffers m. fl. motion li: 184 som herr Lindhagens motion l: 283, måtte till upplysningsarbete för freden för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 10,000kronor; 3) av herr Nilsson i Fredriksfält och herr St?ndlund, vilka ansett, attutskottet bort hemställa, att riksdagen i anledning av Kungl. Maj :ts förslag och med avslag å såväl herr Meyerhöffers m. fl. motion li: 184 som herr Lindhagens motion l: 283 måtte till upplysningsarbete för freden för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra anslag av 2,500 kronor. l Friherre Lagerfelt: Herr talman! Som kammaren behagade finna,föreligger här en reservation, avgíven av herr Bergqvist m. fl., som går ut påavslag av det anslag, som i propositionen har begärts. Vi, som ha förenat oss om denna reservation, anse ett anslag ganska- onödigt. Det gäller att hushålla med statens medel, och då finna vi, att det ändamål, till vilket detta anslag skulle beviljas, är ganska överflödigt. Alla svenskar torde nu liksom, jag tror, alla medlemmar av denna kammare åtminstone vara ärliga fredsvänner. Ha icke alla svenskar förut varit fredsvänner, så tror jag mig kunna säga. att efter det stora världskriget äro vi tacksamma för att icke ha varitberörda direkt av krigets fasor, och vi hoppas att för framtiden även få vara oberörda därav. Härav framgår, anse vi, att upplysning angående behovet och välsignelsen av freden är onödig. För övrigt vågar jag tillägga, att vi anse de medel, som anslagits till denna undervisning om freden, åtminstone för närvarande icke odelat vara anslagna till en landsgagnelig verksamhet. Den här kallade upplysningen om freden sammanhänger med det upplysningsarbete, som bedrives av den pacifistiska