Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/494

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ang.försäljning av de svenskastenkolatillgångar- M åSpetsbergen. 96 Nr 17. Onsdagen den 14 mars e. m. Anslag till upplysníngsarbete för freden. (Forts.) kontraproposition antaga godkännande av det förslag, som innehölles i herr Bergqvists m. fl. vid utlåtandet avgivna reservation. Herr Hamrin äskade emellertid votering jämväl om kontrapropositionens innehåll, i anledning varav och sedan till kontraproposition därvid antagits godkännande av det förslag, som innefattades i den av honom avgivnareservationen, uppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes enomröstningsproposition av följande lydelse: Den, som till kontraproposition i huvudvoteringen angående statsutskottets utlåtande nr 41 antager godkännande av det förslag, som rnnehålles 1 den av herr Bergqvist m. fl. vid utlåtandet avgivna reservationen, röstar Ja; ' Den, det ej vill, röstar - Nej;. Vinner Nej, har till kontraproposition i nämnda 'votering antagitsgodkännande av det förslag, som innefattas i herr Hamrins vid utlåtandet fogade reservation. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskildauppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propo- sitionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för nej-propo- sitionen. l följd därav uppsattes, upplästes och godkändes för huvudvoteringen en så lydande omröstningsproposition: Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 41, röstar _ Ja; Den, det ej vill, röstar - Nej; Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i herr Hamrins vidutlåtandet fogade reservation. Sedan denna voteringsproposition ånyo upplästs, verkställdes till en början omröstning på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser. Herrtalmannen förklarade därpå, att enligt hans uppfattning flertalet röstat förnejpropositionen. Då emellertid herr Pauli begärde rösträkning, verkställdes nu voteringmedelst namnupprop; och befunnos vid omröstningens slut rösterna hava utfallit sålunda: Ja _ 47; Nej - 55. Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 42, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning _av Nya svenska stenkolsaktiebolagetSpetsbergens egendom a Spetsbergen jämte en 1 ämnet väckt motion. l en till riksdagen den 26 januari 1934 avlåten proposition, nr 81, hade Kungl. Maj zt, under åberopande av statsrådsprotokollet över handelsärenden