Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/516

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Om understöd åtföreståndarínnan för lapskaålderdomshemrræt i Jokkmokk C. M. J. Ullenius. 118 Nr 17. Onsdagen den 14 mars e. m. Ang. försäljning av svenska stenkolstillgångarna å Spetsbergen. (Forts.) att kammaren skulle med avslag å utskottets hemställan antaga det förslag, som innefattades i den vid utlåtandet avgivna reservationen; och förklarade herr förste vice talmannen, efter att hava upprepat propositionen på bifall till åitskotteås hemställan, sig finna denna proposition vara med övervägande ja esvara . Herr Lindblad begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes en omröstningsproposition av följande lydelse: Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 42, röstar Ja; Den, det ej vill, röstar N ej; ' Vinner Nej, avslas utskottets hemställan och antages det förslag, sominnefattas i den vid utlåtandet avgivna reservationen. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskildauppmaningar av herr förste vice talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositio- nen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för ja-propositionen. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande bankoutskottetsutlåtande nr 12, i anledning av framställningar angående pensioner och understöd åt vissa i statens tjänst anställda eller förut anställda personer. Punkterna 1-33. _ Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 34. l en inom första kammaren väckt motion, nr 61, hade herr Bergqvisthemställt, att riksdagen måtte bevilja föreståndarinnan vid Jokkmokks lapskaålderdomshem Christina Margreta Johanna Ullenius ett understöd av 800 kronor för år, räknat från den dag hon avginge som föreståndarinna vid nämndaålderdomshem. Utskottet hade i den nu föredragna punkten av angivna orsaker hemställt, att åörevarande motion l:61 icke måtte till någon riksdagens åtgärdföranle a. Herr Bergqvist: Herr talman! Jag nödgas, fastän tiden är långtframskriden, säga några få ord angående utskottets utlåtande i denna punkt. Jag har tillåtit mig att väcka en motion om en mindre pension tillföreståndarinnan för lapska ålderdomshemmet i Jokkmokk. Hon har tjänstgjort i 23 år såsom vårdarinna av gamla sjuka och fattiga lappar. Man vet ju, att den nomadiserande lappallmogen intar en helt annanställning i samhället än andra medborgare. Den omhuldas ju av staten på ett helt annat sätt än övriga svenska medborgare, och lapparnas fattigvård, som tidigare har bestritts helt och hållet av staten, bestrides även nu till denväsentligaste delen av statsmedel.