Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/517

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars e. m. Nr 17. 119 Om understöd åt föreståndarínnan för lapska ålderdomshemmet z' Jokkmokk C. M. J. Ullenius. (Forts.) Under den tid, då fattigvården bland lapparna ännu inte var ordnad utan endast sköttes genom anslag från staten, fick jag ofta tillfälle att se, hurvanvårdade dessa gamla fattiga lappar blevo. Det gjorde mig ont om dem. Jag var i tillfälle att under mina resor i lappmarkerna se, hur de vantrivdes i nybyggarhemmen och hur de vansköttes. Då beslöt jag mig för att söka bilda ett par lapska ålderdomshem. Det ena anlades i Jokkmokk och det andra i Arjeploug, och dessa hade jag kvar, ända tills staten och kommunen övertogo och ordnade den lapska fattigvården. l hemmet i Jokkmokk, där 10 à. 12 gamla lappar underhöllos med frivilliga medel, var fröken Ullenius föreståndarinna från första början. Hon ärfortfarande föreståndarinna där, men börjar nu bli gammal och utsliten och har inte någon möjlighet till existens på gamla dagar. Jag hade tänkt, attriksdagen i ett sådant fall, när det inte gäller någon vanligfattigvårdsinrättning utan en lapsk inrättning, för vilken staten i alla fall har denväsentligaste underhållsskyldigheten, skulle kunna behjärta en sådan människas trogna gärning och ge ett litet ålderdomsunderstöd åt henne. Jag förstår ju, att efter den behandling, som motionen har fått, och med det betraktelsesätt, som utskottet anlagt i denna sak, det inte är lönt att göra något yrkande, men jag vill i alla fall för att rädda min själ yrka bifall till min motion. . Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, yttrade herr förste vice talmannen, att i avseende på den nu ifrågavarande punkten endast yrkats, att kammaren skulle bifalla den i ämnet väckta motionen. ' Sedermera gjordes propositioner, först på bifall till utskottets hemställan samt vidare enligt berörda yrkande; och förklarades den förra propositionen, vilken förnyades, vara med övervägande ja besvarad. Punkterna 35-37. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 38. ' l en den 26 januari 1934 dagtecknad proposition, nr 95, hade Kungl. Maj :t i punkten 29 föreslagit riksdagen medgiva, att konsulenten hosskolöverstyrelsen lngeborg Maria Walin finge från och med dagen näst efter den, då hon frånträdde konsulentförordnandet, dock tidigast från och med den 1 juli 1934, under sin återstående livstid från anslaget till diverse pensioner och understöd m. m. uppbära en årlig pension av 4,140 kronor. l samband härmed hade utskottet till behandling förehaft två i anledning av Kungl. Maj :ts förevarande förslag avgivna motioner l: 297 och li:534, väckta den förra av herr Ström, Fredrik, m. fl., och den senare av herr förste vice talmannen Bengtsson. l dessa motioner hade hemställts, att riksdagen måtte besluta, att konsulenten hos skolöverstyrelsen lngeborg Maria Walin skulle från och med dagen näst efter den, då hon frånträddekonsulentförordnandet, dock tidigast från och med den 1 juli 1934, under sin återståendelivstid från anslaget till diverse pensioner och understöd m. m. uppbära en årlig pension av 5,424 kronor. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten på anförda skäl hemställt, att riksdagen, med bifall till Kungl. Maj :ts förevarande förslag och medavslag å motionerna l: 297 och li: 534, i vad de skilde sig från Kungl. Maj :ts Om pension ät konsulenten hosskolöverstyrelsen lngeborg .Maria Walin..