Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/549

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars f. m. Nr 18. 25 Ang. regleringen av arbetsvillkoren för viss sfiukhuspersonal m. m. (Forts.) vara på den säkra sidan har Värmlands läns landsting ordnat det på det sättet, att först har lönenämnden underhandlat med personalen, och sedan där har nåtts enighet, har förslaget gått till respektive sjukhusdirektioner, och så har kollektivavtalet slutits mellan direktionerna och vederbörande avdelning, således icke längre emellan förvaltningsutskottet och fackföreningarna. Jag skulle verkligen vilja fråga, om någon menar, att detta också är en olaglighet, och jag skulle vilja fråga utskottets ärade ordförande, huruvida han villifrågasätta, att personalen vid våra sjukhus' ekonomiavdelningar är att betrakta såsom tjänstemän med tjänstemannaansvar. Vad är det, som konstituerar tjänstemannaställningen? Ja, det skulle väl vara något, som vi inomstatsförvaltningen ha i form av konstitutorial eller fullmakt. Men det kan väl aldrig bli tal om att sjukhuspersonalen, särskilt vid ekonomiavdelningarna, intar denna ställning. ' Jag vill därför för min del på det bestämdaste understryka vad som redan sagts här, att det vore önskvärt att få en lagstiftning, som lägger-i landstingets händer att göra, som det självt önskar i denna sak. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den kungliga propositionen. Herr Karlsson, Oscar Gottfrid: Herr talman! Jag begärde ordet närmast i anledning av det resonemang, som förts ifrån utskottsmajoritetens sida om vådorna av att ett eventuellt träffat kollektivavtal skulle komma att utlöpa samtidigt med det personliga tjänsteavtalet. Detta resonemang måste ju förutsätta, att det med befattningshavarna i de olika landstingenssjukvårdsinrättningar finnes upprättade personliga tjänsteavtal. ' Jag har litet erfarenhet på detta område från det län och det landsting, där jag är hemma, men jag känner inte till, att det med den personal, som finns anställd vid landstingets anstalter, träffats nägra personligatjänsteavtal. Vi ha i Östergötlands läns landsting sedan några år tillbaka ettnyupprättat löneavtal med till detsamma hörande allmänna tjänstebestämmelser, ett avtal och bestämmelser, vilka ha tillkommit genom förhandlingar, kan man säga, mellan av landstinget utsedda kommitterade och representanter för de fackliga organisationer, som personalen är sammansluten i. Man kan säga, att det realiter är ett slags kollektivavtal, även om det formellt inte harträffats överenskommelse med vederbörande fackförbund. Uti dessa allmännabestämmelser finns emellertid reglerad den ömsesidiga uppsägningstid, som skall gälla för befattningshavarna vid landstingets anstalter, och när någon ny person skall anställas, så anställes han i enlighet med de bestämmelser, som finnas i detta löneavtal med därtill knutna allmänna bestämmelser. Men det har inte någonsin hemma i mitt landsting förekommit, att man har upprättat personliga tjänsteavtal, och jag har frågat några kolleger här, om de känna till något sådant ifrån de landsting, som de representera, men fått ett nekande svar. Därför förstår jag inte detta resonemang om det personligatjänsteavtalet och att det skulle uppstå besvärligheter, för den händelse dessa personliga tjänsteavtal skulle utlöpa samtidigt med det eventuellt träffade kollektiva löneavtalet. _ ' Det var som sagt, herr talman, närmast detta, som föranledde mig attbegära ordet, då jag ville söka undanröja den missuppfattning, som eventuellt kunde komma att bli rådande på grund av det resonemang, som här förts. Dessutom skulle- jag endast vilja tillägga, att jag inte kan förstå denräddhåga -- om jag så skall beteckna det -- som kännetecknar talesmännen för utskottets ståndpunkt, i det att man inte vill ge landstingen frihet att, utan att behöva tangera frågan om det lagliga eller olagliga däri, kunna träffaformenliga kollektiva uppgörelser med den personal, som är anställd vidlands