Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/551

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


_ Lördagen den 17 mars f. m. Nr 18. 27 Ang. regleringen av arbetsoillkoren för 'viss sjukhuspersonal m. m. (Forts.) i mitt första anförande, att man borde företaga en utredning om vilkenpersonal vid sjukhusen, som har tjänstemannaansvar, ooh vilken, som inte har det, och tillade att jag icke har någon som helst motvilja mot att kollektivavtal slutes med den personal, som icke har tjänstemannaanställning. Hela mittmotstånd mot kollektivavtalet har gällt, att man inte skulle tillämpa den formen på den personal vid sjukhusen, vilken har tjänstemannaanställning. Enligt utredningen tycks det vara den övervägande delen. Den ärade talaren på Östgötabänken sade, att det, enligt hans erfarenhet från sjukhusen, inte finns några personliga avtal vid sidan avkollektivavtalen, och att vi i det fallet gjort oss skyldiga till en missuppfattning iutskottet. Då ber jag att få säga, att den ärade talaren beskrev själv, hur det går till, när man sluter ett personligt avtal, då kollektivavtal finnes. Han sade nämligen, att man anställer folk på de löne- och arbetsvillkor, som finnasangivna i kollektivavtalet. Så fort man det gör med en bestämd människa,sluter man personligt avtal med henne. Men för övrigt ber jag att få hänvisa den ärade talaren att diskutera detta med statsrådet Undén, som just berört, hurudan situationen blev, om landstinget slöt kollektivavtal på sådant sätt, att det personliga tjänsteavtalet och kollektivavtalet samtidigt utlöpte. Jagundvek att med statsrådet Undén diskutera de invecklade frågorna om alla de rättsliga situationer, som kunna uppkomma, om man inför kollektivavtal vid sjukhusen, detta för att inte ta kammarens tid för mycket i anspråk. Jag skall inte heller inlåta mig på någon närmare diskussion med den äradetalaren, utan jag ber honom, att han för den diskussion, som han här önskar, med herr statsrådet Undén, som tydligen hade samma missuppfattning somutskottets majoritet. V . Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjorde herr talmannenjämlikt därunder förekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vadutskottet i det under behandling varande utlåtandet hemställt samt vidare på bifall till Kungl. Maj :ts ifrågavarande proposition; och förklarade herrtalmannen, efter att hava upprepat propositionen på bifall till utskottetshemställan, sig finna denna proposition vara med övervägande ja besvarad. Herr Forslund begärde votering, i anledning varav uppsattes samt _efter given varsel upplästes och godkändes en så lydande omröstningsproposltionz Den, som bifaller vad andra lagutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 13, röstar _ " J a; Den, det ej vill, röstar _ o Nea; Vinner Nej, bifalles Kungl. Maj :ts ifrågavarande proposition. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samtvoteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som .ville rösta förjapropositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-proposi- tionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för ja-propositionen. Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Sandler avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 253, angående godkännande av en mellan Sverige och de Socialistiska