Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/552

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Anslag till byggande av enklabygdevägar. 28 Nr 18. Lördagen den 17 mars f. m. Rådsrepublikernas Union avsluten överenskommelse angående beställningar och krediter m. m. ; samt _ nr 256, angående statlig exportkreditgaranti m. m. Herr talmannen tillkännagav, att anslag utfärdats till sammanträdetsfortsättande kl. 8 e. m. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande statsutskottetsutlåtande nr 6, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens sjätte huvudtitel, innefattande anslagen tillkommunikationsdepartementet. Punkterna 1 och 2. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 3. Lades till handlingarna. Punkten 4. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 5. Under punkten 13 av sjätte huvudtiteln i innevarande årsstatsverksproposition hade Kungl. Maj :t föreslagit riksdagen att till byggande av enkla bygdevägar för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra reservationsanslag av 1,350,000 kronor, att direkt utgå av automobilskattemedel. Vidare hade Kungl. Maj :t under punkten 14 av nämnda huvudtitelföreslagit riksdagen dels besluta, att till byggande av ödebygdsväg, somutfördes annorledes än genom statens försorg, skulle utgå statsbidrag med högst 85 procent av den beräknade kostnaden, där ej på grund av särskilda skäl högre bidrag prövades böra beviljas, dels ock till byggande avödebygdsvägar i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands samt vissa delar av Kopparbergs och Värmlands län för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra reservationsanslag av l,200,000 kronor, att direkt utgå avautomobilskattemedel. Slutligen hade Kungl. Maj :t under punkten 16 av samma huvudtite]___föreslagit riksdagen att till byggande av tillfartsvägar till inlandsbanan för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra reservationsanslag av 500,000 kronor, att direkt utgå av automobilskattemedel. l sammanhang med Kungl. Maj :ts förevarande förslag hade utskottetförehaft följande motioner, nämligen dels två likalydande motioner, väckta den ena, nr 85, inom förstakammaren av herr C. Lindmark m. fl. och den andra, nr 175, inom andrakammaren av herr E. Lindmark m. fl., i vilka föreslagits, att riksdagen, med ändring av Kungl. Maj :ts förslag under sjätte huvudtiteln, punkterna 13, 14 och 16, måtte besluta att anslagen för budgetåret 1934/1935 till enkla bygdevägar 1,350,000 kronor, ödebygdsvägar 1,200,000 kronor och tillfartsvägar tillinlandsbanan 500,000 kronor, tillsammans 3,050,000 kronor, skulle utgå av vanliga statsmedel såsom extra reservationsanslag;