Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/553

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars f. m. Nr 18. 29 Anslag till byggande av enkla bygdevägar. (Forts.) dels ock en inom andra kammaren av herr A. Heiding m. fl. väckt motion, nr 216, däri hemställts, att riksdagen måtte besluta, att av Kungl. Maj :t äskade anslag å kronor 1,350,000 till byggande av enkla bygdevägar, kronor 1,200,000 till byggande av ödebygdsvägar och kronor 500,000 till byggande av tillfartsvägar till inlandsbanan skulle utgå av vanliga statsmedel såsom extra reservationsanslag. Utskottet hade i den nu föredragna punkten anfört: »Utskottet tillstyrker, att anslaget till enkla bygdevägar bestämmes till det av Kungl. Maj :t föreslagna beloppet av 1,350,000 kronor eller samma belopp, som anvisats för innevarande budgetår. Däremot har utskottet ej' ansett sig kunna biträda Kungl. Maj :ts förslag, att förevarande anslag tillenkla bygdevägar liksom de i det följandeupptagna anslagen till ödebygdsvägar och tillfartsvägar till inlandsbanan skulle täckas av automobilskattemedel. Utskottet åberopar härutinnan denståndpunkt, 1933 års riksdag intagit till denna fråga. En sådan åtgärd skulle, såsom riksdagen då framhöll, innebära ett ytterligare inkräktande på dessa medel, desto mindre tillrådligt som de redan för närvarande visat sig knappa för finansieringen av de båda ursprungliga automobilskattemedelanslagen, nämligen anslagen till förbättring och underhåll av för automobiltrafiken viktiga gator och vägar i städerna, respektive på landsbygden. Härtillkomme skäligheten av att från allmänna budgeten alltjämt i erforderligutsträckning lämnades bidrag för finansieringen av utgifterna för de allmännavägarna. - l anslutning till riksdagens sålunda tidigare uttalade mening anser alltså utskottet, att anslagen till enkla bygdevägar liksom ock de i det följandeupptagna anslagen till ödebygdsvägar och tillfartsvägar till inlandsbanan ej böra utgå av automobilskattemedel utan bestridas av andra statsinkomster. Detta innebär en överflyttning från automobilskattemedlen till allmänna budgeten av sammanlagt 3,050,000 kronor. Med tillstyrkande alltså av de i ämnet väckta motionerna hemställerutskottet, att riksdagen, i anledning av Kungl. Maj :ts förslag och med bifall till de av herrar C. Lindmark m. fl. och E. Lindmark m. fl. samt herr Heiding m. fl. väckta motionerna (l: 85 och li: 175 samt li: 216), i vad de avse förevarande anslag, må till byggande av enkla bygdevägar förbudgetåret 1934/1935 anvisa ett extra reservationsanslag av 1,350,000 kronor.» Reservationer hade avgivits 1) av herrar Lindblad, Olof Olsson, Nilsson i Malmö, Oscar Olsson,Asplund, Anderson i Råstock, Törnkvist i Karlskrona, Eriksson i Stockholm, Andersson i Prästbol, Norsell och Norling, vilka ansett, att utskottetsyttrande och förslag bort hava följande lydelse: . »Utskottet tillstyrker - - _ innevarande budgetår. Kungl. Maj :ts förslag om att täckning för ifrågavarande anslag till enkla bygdevägar beredes av automobilskattemedel har ej givit utskottet anledning till erinran. Utskottet hemställer alltså, att riksdagen, med bifall till Kungl. Maj :ts förslag samt medavslag å de av herr C. Lindmark m. fl. och herr E.Lindmark m. fl. samt herr Heiding m. fl. väckta motionerna (l: 85 och li: 175 samt li: 216), i vad de avse förenämnda anslag, må till byggande av enkla bygdevägar för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra reservationsanslag av 1,350,000 kronor, att direkt utgå av automobilskattemedel.» 2) av herr Hamrin, som likväl ej antytt sin åsikt.