Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/557

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars i. m. Nr 18. 33 Anslag till byggande av enkla bygdevägar. (Forts.) visa på andra punkter, där man skulle kunna spara in de tre miljoner, det här är fråga om. lnnan man har gjort praktiska förslag i den punkten, kan man ju inte bedöma det uppslaget. Jag vet, att herr Johansson själv önskar mycket starka ökningar på vissa poster, så att jag förmodar, att även ombesparingar kunna göras på vissa håll, så finns det hål att fylla. Men jag yttrade mig försiktigtvis inte så, att man genom ett beslut att ta ut dessa tre miljoner av skattemedel nödvändigtvis skulle behöva öka skatten. Jag sade endast, att skatten måste bli tre miljoner högre än den under andraförhållanden skulle kunnat vara. Om det är så, att herr Johan BernhardJohansson kan spara tre miljoner på annat håll, så kan herr Johan BernhardJohansson sänka den eljest nödvändiga skatten med dessa tre miljoner. Vad den siste talarens yttrande om bilskattemedlen beträffar, är detlyckligtvis så, att den senaste tidens utveckling visar en förnyad uppgång för dessa bilskattemedel. Man kan följa åtminstone bensin- och-gummiringsskatten månad för månad. Det finns anledning antaga, att de 75 miljoner kronor, som man beräknat, skola inflyta. l det fallet skulle man alltså inte

ehöva frukta den nedgång, som ju annars kunde ha haft otrevligakonsevenser. '

Herr statsrådet Leo: Herr förste vice talman! Om det vore så, som herr Johansson i Fredrikslund sade, att det fanns anledning tro, att överförandet av dessa 3,050,000 kronor från allmänna skattemedel tillautomobilskattemedel skulle medföra, att man inte längre skulle kunna fylla de uppgifter, som ursprungligen ha avsetts med automobilskattemedlen, så hade jag för min del inte varit med om det förslag, som på 'initiativ av finansministern har framkommit om överförande av anslaget. Ty jag har den bestämdauppfattningen, att man under alla förhållanden först och främst skall se till, att automobilskattemedlen räcka för att i önskvärd utsträckning tillgodose kraven på underhåll och förbättringar av vägarna. Men även om man gör denna överföring, så finns det ingen som helst anledning tro, att inteautomobilskattemedlen skulle räcka till dessa underhålls- ochförbättringskostnader. En blick på huvudtiteln, som upptar en sedvanlig plan för fördelning av automobilskattemedlen, visar, att dessa mycket väl räcka till, även om man låter dem bära kostnaderna för byggande av enkla bygdevägar,ödebygdsvägar och tillfartsvägar till inlandsbanan. Det är således under den förutsättningen, att vägväsendet på intet sätt skadas, som jag har kunnat vara med om att ta dessa 3,050,000 kronor av automobilskattemedel. Och jag vågar påstå, att inga som helst berättigade intressen komma att träda_s för när genom denna överflyttning. Vägskatteskyldiga få inte ett enda öre mer i vägskatt och bli inte heller på något som helst annat sätt betungade av denna överföring. Som vi alla veta, är det vidare så, att det under senare år pågått ett vägbyggande i den utsträckningen, att tre miljoner kronor mer eller mindre på skattebudgeten till vägbyggande inte spela så stor roll.Genom den arbetslöshet, som vi ha haft i landet under de senaste två,.tre åren, har staten varit nödsakad att lägga ned väldiga summor på vägarbeten. Jag kan nämna, att arbetslöshetskommissionens bidrag till under tiden den 1 juli i fjol till den 15 i denna månad kontrakterade arbeten på allmänna vägar,avsedda att utföras som statliga reservarbeten beräknas uppgå till inte mindre än 38,000,000 kronor och bidragen till statskommunala vägarbeten icke mindre än 14,000,000 kronor. Sammanlagt således 52,000,000 kronor tillvägbyggnader vid sidan om anslagen från både de allmänna skattemedlen enligthuvudtiteln och automobilskattemedlen. När det byggs vägar i vårt land för så ofantliga belopp, finns det inte ens ur vägväsendets egen synpunkt någon Första kammar-ens protokoll 1934. Nr 18. 3