Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/558

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


84 Nr 18. Lördagen den 17 mars f. m. Anslag till byggande av enkla bygdevägar. (Forts.) som helst anledning att försöka pressa ut ytterligare tre miljoner tillvägbyggnader ifrån skattebudgeten. Jag har därför, i det läge vari skattebudgeten befinner sig, inte haft några som helst betänkligheter mot att biträda finansministerns förslag. Herr Hamrin: Herr talman! Jag har vid denna punkt fogat en s. k. blank reservation, och densamma avser även de följande punkter, varom tvistuppstått mellan anhängarna av Kungl. Maj :ts proposition ochutskottsmajoriteten. Jag har ansett det vara oriktigt och olämpligt att på ett så tidigtstadium fastslå, varifrån dessa pengar skola tagas. Jag kan visserligen dela och delar utskottsmajoritetens ståndpunkt, men det synes mig vara alldeles för tidigt att avvisa Kungl. Maj :ts förslag att täcka detta behov. Jag har alltså velat hålla denna fråga fullständigt öppen. När statsutskottets majoritet säger, att beträffande sättet för täckning av förevarande anslag kommer utskottet framdeles att avgiva yttrande, har jag inte kunnat fria mig från den misstanken, att man frånhänt sig möjligheten att obundet pröva saken, detta emedan utskottet i sin motivering bestämtavhänder sig rätten att använda bilskattemedlen. Jag delar fullständigtfinansministerns uppfattning därom, att fattar man på detta tidiga stadium av riksdagsarbetet ett beslut som innebär att man åstadkommer ett hål i budgeten på 3-4 miljoner kronor, har man skyldighet att åtminstone antyda. varifrån dessa pengar skola tagas. Jag hoppas, att det skall bli möjligt att täcka detta anslag av andra medel än automobilskattemedel, men det vet jag inte. Jag skulle kanske tillägga, att jag tvivlar på att det blir möjligt. l det nuvarande läget, herr talman, anser jag mig ha rätt att tolka det sista uttalandet i utskottets utlåtande så, att man inte nu behöver definitivt motsätta sig ett anlitande av den av Kungl. Maj :t föreslagna utvägen.Därför kommer jag att ansluta mig till majoriteten inom utskottet menförbehåller mig fri rätt att vid en kommande prövning ta ut pengarna på det sätt, som Kungl. Maj :t föreslagit. Herr Johansson, Johan Bernhard: Endast ett par ord i anledning av vad kommunikationsministern meddelade om det stora belopp, som nu går till vägbyggnader. Han nämnde siffran 52 miljoner kronor, och den är jualldeles riktig. Det är kanske för våra förhållanden enorma belopp, som under de sista åren nedlagts på byggande av vägar, och detta gäller icke minst det allra sista året, men därvid är att ta i betraktande, att de vägar, som nukomma till för dessa belopp, i fortsättningen kräva penningar för sitt underhåll. Säkerligen komma vi att få ett avsevärt ökat underhållskonto för våra vägar, om vägbyggandet skall fortsätta i denna takt, och det är just tillvägunderhåll, som bilskattemedlen i främsta rummet äro avsedda. Man kan därför hysa en viss fruktan för att, om man nu undan för undan tar ifrån dessa medel till andra ändamål, vi inom en närmare eller fjärmare tid komma i den situationen, att vi finna, att vägunderhållet springer upp till sådanakostnader, att bilskattemedlen komma att beskäras så avsevärt, att denödvändiga arbetena av annat slag inte kunna fullgöras. Det är bland andra dessa synpunkter, som legat till grund för mittståndpunktstagande i denna fråga. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, gjordes enligt dedärunder förekomma yrkandena propositioner, först på bifall till vad utskottet i den nu förevarande punkten hemställt samt vidare på antagande av detförslag, som innefattades i den av herr Lindblad m. fl. vid punkten avgivna