Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/559

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars f. m. Nr 18. 35 _ Anslag till byggande av enkla bygdevägar. (Forts.) reservationen; och förklarades den förra propositionen, vilken förnyades, vara med övervägande ja besvarad. _ Punkterna 6-10. Vad utskottet hemställt bifölls. - Punkten 11. Lades till handlingarna. Punkterna 12-37. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 38. Lades till handlingarna. Punkten 39. Utskottets hemställan bifölls. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande statsutskottets utlå- _ tande nr 43, i anledning av Kungl. Maj :ts under fjärde huvudtiteln gjorda framställningar om anslag till de värnpliktigas avlöning m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Punkten 1. . l den till riksdagen avlåtna, den 3 januari 1934 dagtecknade propositionen, nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1934/1935 hade Kungl. Maj :t i avseende å. avd. Lantförsvaret under fjärde huvudtiteln föreslagit riksdagen att öka ordinarie förslagsanslaget till de värnpliktigas avlöning, nu 2,046,000 kronor, med 685,000 kronor till 2,731,000 kronor. l samband med Kungl. Maj :ts förslag hade utskottet till behandlingförehaft dels två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr J. B. Johansson m. fl. (nr 110) och den andra inom andra kammaren av herr A. Lindman m. fl. (nr 221), vari hemställts bland annat, att riksdagen måtte besluta, a) att antalet till krigsskolan årligen beordrade reservofficersaspiranter skulle beräknas till 180 samt vederbörliga underhållsanslag ökas i häravbetingad utsträckning, b) att antalet tjänstgöringsdagar för till ersättningsreserven uttagnavärnpliktiga skulle ökas med 198,000 till 983,000 tjänstgöringsdagar samt attvederbörliga anslag för de värnpliktigas underhåll och avlöning skulle ökas i enlighet härmed, dels ock en inom andra kammaren av herrar J. H. Brädefors och Hagberg i Luleå väckt motion (nr 421), vari hemställts, att riksdagen måtte besluta höja militärmanskapets dagavlöning till 1 krona samt för dem, somfullgjorde mer än 140 dagars tjänstgöring, till 1 krona 50 öre. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten av angivna orsakerhemställt, att riksdagen måtte Ang. armé-no avlóníngo- anslag.