Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/560

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


36 Nr 18. Lördagen den 17 mars f. m. Ang. arméns avlöningsanslag. (Forts.) a) avslå det i herr J. B. Johanssons m. fl. och herr Lindmans m. fl.förevarande motioner (l: 110 och li: 221) framställda förslaget om ökning av antalet till krigsskolan årligen beordrade reservofficersaspiranter; b) avslå det i nämnda motioner framställda förslaget om ökning av det utav departementschefen beräknade antalet tjänstgöringsdagar för tillersättningsreserven uttagna värnpliktiga; A c) avslå herrar Brädefors och Hagbergs i Luleå förevarande motion (li: 4-21) om höjning av militärmanskapets avlöning, i vad nämnda motion avsåge anslaget till de värnpliktigas avlöning vid armén; d) i enlighet med Kungl. Maj :ts förslag öka ordinarie förslagsanslaget till de värnpliktigas avlöning, nu 2,046,000 kronor, med 685,000 kronor till 2,731,000 kronor. Enligt en vid punkten avgiven reservation hade herrar Bergqvist, Svensson i Kompersmåla, Borell, Bagge, Nilsson i Fredriksfält, Holmgren, Persson i Fritorp och Persson i Falla ansett, att utskottets yttrande bort hava den ly- delse, reservationen visade, samt att utskottet bort hemställa, att riksdagen måtte . a) bifalla det i herr J. B. Johanssons m. fl. och herr Lindmans m. fl.förevarande motioner (l: 110 och li: 221) framställda förslaget om ökning av antalet till krigsskolan årligen beordrade reservofficersaspiranter till 180; b) bifalla det i nämnda motioner framställda förslaget om ökning av det utav departementschefen beräknade antalet tjänstgöringsdagar för tillersättningsreserven uttagna värnpliktiga med l98,000 dagar; c) avslå. - _ _ vid armén; d) öka ordinarie förslagsanslaget till de värnpliktigas avlöning, nu 2,046,000 kronor, med 788,000 kronor till 2,834,000 kronor. Herr Borell: Herr talman, mina herrar! l årets statsverksproposition har antalet tjänstgöringsdagar under nästa budgetår för till linjetiänst uttagna värnpliktiga beräknats till 3,714,000, antalet dagar för värnpliktiga, uttagna till ersättningsreserven, är upptaget till 785,000, och härtill komma detjänstgöringsdagar, som åtgå för förlängd tjänstgöring för s. k. samvetsömma värnpliktiga, 92,000 dagar. Detta gör tillsammans 4,591,000 dagar. l den motion, nr 110, som väckts inom denna kammare av herr J. B.Johansson m. fl., har yrkats, dels att antalet tjänstgöringsdagar för tillersättningsreserven uttagna värnpliktiga skulle ökas med 198,000 till 983,000, samt att vederbörande anslag för de värnpliktigas underhåll och avlöning skulle ökas i enlighet härmed, dels ock att antalet till krigsskolan årligen beordrade reservofficersaspiranter skulle ökas från av Kungl. Majztberäknade 130 med 50 till 180, och att vederbörliga underhållsanslag ökas i härav betingad utsträckning. Vad först beträffar de i nämnda motion gjorda yrkandena om ökning av antalet tjänstgöringsdagar för ersättningsreserven, så motiveras dettayrkande därmed, att det enligt motionärernas uppfattning är synnerligenangeläget, att de för linjetjänst uttagna värnpliktiga få använda sin tid odelat för den militära utbildningen. Det påpekas i motionen, och jag skall be att få understryka detta, hurusom redan vid antagandet av 1925 årsförsvarsordning det framhölls såsom det mest bärande skälet för att man skulle kunna ytterligare nedsätta utbildningstiden för de värnpliktiga, att denna utbild- ningstid skulle användas för renodlat militär utbildning, och att allhandräckning sålunda skulle ombesörjas av de till ersättningsreserven uttagna