Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/576

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


52 Nr 18. Lördagen den 17 mars f. m. Ang. marinens aolöningsanslag. (Forts.) övergå till det system han förordar, och så tog han en del exempel från armén. Men här är det ju fråga om marinförvaltningen och det område den ärsakkunnig på. Det förhåller sig således, herr talman, faktiskt så, att deansvariga myndigheterna från försvarssynpunkt säga: Det är bättre att inte kasta ut dessa pengar _ jag räknar med 110,000 kronor - ty därigenom får man det sämre ställt från försvarssynpunkt än man har förut. Det ärhuvudsakligen pengarna, herr talman, som jag ömmar för i detta fall. J ag får säga, att herr Berg verkligen var konsekvent då han uttalade: Skall man gå den här vägen, skall man följa de rena karlskronasynpunkterna. Och det är dessa, som stå emot den militära sakkunskapens synpunkt i detta fall. J ag vidhåller mitt yrkande. Överläggníngen ansågs härmed slutad, .varefter herr talmannen yttrade, att därunder yrkats 1:o) att vad utskottet i det nu förevarande momentethemställt skulle bifallas; 2:o) att det förslag skulle antagas, som innefattades i mom. a) i den av herr Törnkvist i Karlskrona vid ifrågavarande punktavgivna reservationen; samt 3:o) att utskottets hemställan skulle avslås. Sedermera gjorde herr talmannen propositioner enligt berörda yrkanden och förklarade sig finna propositionen på bifall till utskottets hemställan vara med övervägande ja besvarad. Herr Olsson, Oscar, begärde votering, i anledning varav och sedan tillkontraproposition därvid antagits avslag, uppsattes samt efter given varselupplästes och godkändes en så. lydande omröstningsproposition: Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 43 punkten 2_ mom. a), röstar Ja; Den, det ej vill, röstar Nej; Vinner Nej, avslås utskottets hemställan i nämnda moment. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samtvoteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta förjapropositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade förjapropositionen. Mom. b). Herr Borell: Med åberopande av vad jag förut anfört ber jag att i denna punkt få yrka bifall till den av herr Bergqvist m. fl. avgivna reservationen. Sedan överlåggningen ansetts härmed slutad, yttrade herr talmannen, att i avseende på det nu föredragna momentet annat yrkande ej förekommit, än att kammaren skulle antaga det förslag, som innefattades i mom. b) i den av herr Bergqvist m. fl. vid förevarande punkt avgivna reservationen. Därefter gjorde herr talmannen propositioner, först på bifall till vadutskottet i det under behandling varande momentet hemställt samt vidare enligt berörda yrkande; och förklarade herr talmannen, sedan han upprepatpropositionen på bifall till utskottets hemställan, sig finna denna proposition vara med övervägande ja besvarad.