Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/577

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars f. m. Nr 18. 53 Ang. marínens cwlöningsanslag. (Forts.) Herr Johansson, Johan Bernhard, begärde votering, i anledning varavuppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes enomröstningsproposition av följande lydelse: Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 43 punkten 2 mom. b), röstar - Ja; Nej; Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i mom. b) i den av herrBergqvist m. fl. vid punkten avgivna reservationen. Den, det ej vill, röstar Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samtvoteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes till en början omröstning på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-proposi- tionen, reste sig från sina platser. Då herr talmannen fann tvekan kunna råda angående omröstningensresultat, verkställdes härefter votering medelst namnupprop; och befunnos vid omröstningens slut rösterna hava utfallit sålunda: Ja _ 64; - Nej - 54. Mom. c) och d). i Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 3. Utskottets hemställ-an bifölls. Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: nr 44, i anledning av Kimgl. Maj :ts proposition angående utbetalningförskottsvis av statsbidrag till vägbeläggningar med begränsad varaktighet; och nr 45, i anledniåg av Kungl. Maj :ts proposition angående åtgärder förfortsättande av Dals- ds--Rölanda elektriska distributionsförenings u. p. a.verksamhet. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 46, i anledning av Kungl. Ang.utbygg- Maj :ts proposition angående lån till föreningen för skidlöpningens främjande sååå" i Sverige för utbyggnad av turiststationen lhögfjället vid Storlien m. m. jäm- W-ÉSMH: te i ämnet väckta motioner. ~ m, ,,,_ l detta utlåtande hade utskottet hemställt, att riksdagen. med bifall till förevarande proposition, nr 104, och med avslag å de likalydande motionerna nr 301 i första kammaren av herr N. Andersson och nr 540 i andra kammaren av herrar V. Hedlund i Östersund och N. Olsson i Rödningsberg, måttemedgiva, att i huvudsaklig överensstämmelse med vad av departementschefen i statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden den 1 februari 1934 anförts och i enlighet med de närmare bestämmelser, som av Kungl. Maj :t meddelades, inge ,