Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/580

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ang. ändrad lóneatällning för vissabefatminga- Mmm vid kommunika- tionavefken m. m. 56 NI' 18. Lördagen den 17 mars f. m. Ang. utbyggnad av en turiststation vid Storlien m. m. (Forts.) Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, bifölls vad utskottet i det under behandling varande utlåtandet hemställt. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande statsutskottetsutlåtande nr 47, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m. Punkten 1. l denna punkt hade utskottet hemställt, att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts i proposition nr 122 under punkten 1 därom framlagda förslag och med avslag å de av herr Larsson, Johan August, och herr E. Bengtsson i Kullen väckta likalydande motionerna l: 308 och li: 550, i vad motionerna avsåge överdirektören vid statens vattenfallsverk, besluta, med tillämpning från och med den 1 juli 1934, att 5 § 2 mom., första stycket, iavlöningsreglementet den 19 juni 1919 (nr 343) för tjänstemän vid postverket,telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk skulle hava följandeändrade lydelse: Överdirektör vid statens vattenfallsverk åtnjuter, utöver arvodet, tantiem å nettovinsten av rörelsen vid samtliga statens kraftverk såsom enhetbetraktade med o.5 procent av nämnda vinst, i den mån densamma icke överstiger 2,000,000 kronor, med o.3 procent av den del av vinsten, som överstiger 2,000,000 men ej 4,000,000 kronor samt med o.1 procent av den del av vinsten, som överstiger 4,000,000 kronor, allt för år räknat. l herr Johan August Larssons och herr Bengtssons i Kullen berördamotioner hade hemställts, att riksdagen måtte med avslag å Kungl. Maj :tsproposition nr 122, i vad denna rörde avlöningsförmåner för överdirektör vid statens vattenfallsverk, besluta, att överdirektör vid statens vattenfallsverk i egenskap av chef för verkets kraftverksbyrå skulle åtnjuta enahanda avlöningsförmåner som verkets övriga byråchefer samt att kraftverksdirektör, intill dess dylik befattning komme att indragas, skulle upptagas i närmast lägre lönegrad än byråchef. Herr Larsson, Johan August: Herr talman! Det framhålles av 1928 års lönekommitté, att det synes mindre lämpligt, att en statens funktionär skulle åtnjuta tantième, och i riksdagsskrivelsen den 3 maj 1933 nr 175 angåendeavskaffande av det inom statens vattenfallsverk tillämpade tantièmesystemet hemställer riksdagen, att Kungl. Maj :t måtte till särskild behandlingupptaga 1928 års lönekommittés år 1930 avgivna förslag om ändring av deavlöningsbestämmelser, som gälla för överdirektören ochkraftverksdirektörerna vid statens vattenfallsverk ävensom för riksdagen framlägga de förslag, som därav kunna föranledas. Av frågans behandling inom riksdagenframgår, att riksdagen väntat ett förslag till avlöningsbestämmelser, varigenom tantièmesystemet avskaffades. Kungl. Maj :t har emellertid i propositionen nr 122 föreslagit, att detta system skall bibehållas beträffandeöverdirektören och frågan tagas under förnyat övervägande rörandekraftverksdirektörerna i samband med en allmän lönereglering. Av propositionen, sid. 46, framgår, vart det rådande tantièmesysternet lett. Medan överdirektörens löneförmåner frånsett dyrtidstillägg 1922 voro 22,000 kronor, hade desamma år 1932 stigit till icke mindre än 41,500 kronor. Då. vi motionärer ansett, att det icke kunde vara riktigt, att en tjänsteman vid ett