Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/586

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Om ändringar' ilagstiftningenrörandemaltdrycker. r s l 62 Nr 18. Lördagen den 17 mars e. m. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 7, i anledning av vissa av Kungl. Maj :t i statsverkspropositionen gjorda framställningar rörande utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel,innefattande anslagen till finansdepartementet; nr 103, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens elfte huvudtitel, i vad angår anslaget till allmännaindragningsstaten; nr 104, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ändring avtiden för avskrivning av prästerskapets till statsverket indragna tionde från vissa församlingar i Kopparbergs län; nr 105, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angåendeläroverksadjunkten E. B. Wendins tjänstârsberäkning; nr 106, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av Nya svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergens egendom ä Spetsbergen; samt nr 107, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående omorganisation av latinlyceilinjen vid statens provskola, nya elementarskolan i Stockholm. Justerades protokollsutdrag för detta sammanträde, varefter kammarenåtskildes kl. 4.38 e. m. In fidem G. H. Berggren. Lördagen den 17 mars e. m. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Föredrogs ånyo bevillningsutskottets betänkande nr 9, i anledning av väckta motioner om ändring i gällande bestämmelser rörande tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker. Till bevillningsutskottet hade för' förberedande behandling hänvisatsföljande motioner, avseende lagstiftningen rörande skattepliktiga maltdryckers tillverkning, beskattning och försäljning, nämligen 1) motionerna nr 121 i första kammaren av herr Sundberg samt nr 253 i andra kammaren av herr Lindman m. fl., i vilka hemställts, att riksdagen för sin del måtte besluta dels att upphäva det alltsedan år 1923 rådande förbudet att tillverka och sälja starkare maltdryoker, dels ock att sänka maltskatten med 20 öre per kilogram avverkat malt; 2) motionen nr 54 i andra kammaren av herr Nilsson i Hörby m. fl., däri föreslagits, -att riksdagen för sin del ville besluta dels en sänkning i nuvarande skattesatser till respektive 105, 115 och 125 öre per kilogram avverkat malt, dels ock sådana ändringar i förordningarna angående försäljning avmaltdrycker och rusdrycker, att möjlighet bereddes att genom systembolagentillhandahålla allmänheten starkare maltdrycker (klass lii); 3) de likalydande motionerna nr 55 i första kammaren av herr Lindblad m. fl. samt nr 113 i andra kammaren av herrar Holmgren och Holmström, i vilka hemställts, att riksdagen måtte för sin del besluta sådana ändringar