Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/587

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e. m. Nr 18. 63 Om ändringar i lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) i gällande maltdrycksförordning och rusdrycksförsäljningsförordning, attporter med en inbryggningsstyrka av 18 procent extrakt (klass lii) fingetillverkas till avsalu inom landet och i försäljningshänseende jämställas medutländskt vin; 4) de likalydande motionerna nr 123 i första kammaren av herr Bergman m. fl. samt nr 233 i andra kammaren av herr Åqvist m. fl., i vilka föreslagits, att riksdagen mätte besluta, att § 24 i förordningen av den 1 juni 1923 (nr 40) angående tillverkning och beskattning av maltdrycker skulle erhålla denändrade lydelse, som i motionerna angivits, samt att § 31 - angåenderestiïuåiionsförfarandet _ skulle erhålla den ändrade lydelse, som häravförane es; 5) de likalydande motionerna nr 122 i första kammaren av herr Sundberg samt nr 226 i andra kammaren av herr Lindman m. fl., i vilka hemställts, att riksdagen för sin del måtte besluta, att §§ 17, 27 och 29 i kungl. förordningen íleåi 111 juli 1919 (nr 406) skulle erhålla viss i motionerna angiven ändrad y e se; 6) motionen nr 236 i andra kammaren av herr Törnlwist i Karlskrona, däri hemställts, att riksdagen för sin del måtte besluta, att 17 § i kungl.förordningen den 11 juli 1919 skulle erhålla den ändrade lydelse, som i berörda motion angivits. Utskottet hade i det nu föreliggande betänkandet på åberopade grunder hemställt, att riksdagen måtte, i anledning ej mindre av motionerna l: 121 av herr Sundberg, li: 54 av herr Nilsson i Hörby m. fl. och li: 253 av herr Lindman m. fl., de likalydande motionerna l: 55 av herr Lindblad m. fl. och li: 113 av herrar Holmgren och Holmström samt de likalydande motionerna l: 123 av herr Bergman m. fl. och li: 233 av herr Åqvist m. fl. än även de likalydande motionerna l: 122 av herr Sundberg och li: 226 av herrLindman m. fl. samt motionen li: 236 av herr Törnkvist i Karlskrona, i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla, att Kungl. Maj :t ville låta verkställa skyndsam utredning angående frågan om ändringar i gällande lagstiftning rörandetillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker samt för nästa årsriksdag framlägga de förslag, till vilka utredningen kunde giva anledning. Reservationer hade avgivits 1), beträffande utskottets betänkande, i vad det avsåg förslag till ändring i bestämmelserna rörande tillverkning och försäljning av starkporter, av herrar Nilsson i Kristianstad, Nilsson i Landeryd, Nylander i Stockholm, Lithander, Velander, Arvedson och Anderson i Norrköping, vilka på anförda skälhemställt, att riksdagen måtte, i anledning av de likalydande motionerna l: 55 av herr Lindblad m. fl. och li: 113 av herrar Holmgren och Holmström, a) antaga i reservationen infört förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § och 13 § 2 mom. förordningen den 14 juni 1917 (nr 340) angåendeförsäljning av rusdrycker; b) för sin del antaga i reservationen infört förslag till förordning omändring av 23 § förordningen den 1 juni 1923 (nr 140) angående tillverkning och beskattning av maltdrycker; c) antaga i reservationen infört förslag till förordning om ändring av 1 § förordningen den 1 juni 1923 (nr 141) angående förbud mot införsel till och försäljning inom riket av exportöl; '2), beträffande utskottets betänkande, i vad det avsåg förslag omupphävande av det s. k. kvittensförfarandet, av herrar Nilsson i Kristianstad,Nils